Rachunek sumienia

Z Modlitewnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne:

 • Kiedy ostatnio przystąpiłem(am) do Sakramentu Pokuty?
 • Czy mój żal za grzechy i spowiedź były szczere?
 • Czy nie zataiłem(am) lub nie zapomniałem(am) o wyznaniu jakiegokolwiek grzechu?
 • Czy odprawiłem(am) zadaną mi wówczas pokutę?

Obowiązki względem Boga:

 • Czy pamiętałem o tym, że mam miłować Boga, mojego Pana, całym swym sercem,

całą swą duszą i ze wszystkich swych sił?

 • Czy starałem się być wiernym przykazaniom Bożym?
 • Czy pamiętałem, że mam wierzyć w Boga, czyli przyjmować to, co On objawił i co głosi Kościół?
 • Czy starałem się żyć zgodnie z prawdą objawioną?
 • Czy pamiętałem o tym, że całą swą nadzieję mam pokładać w Bogu?
 • Czy ufałem, że otrzymam od niego wszystkie potrzebne mi pomoce i środki

do prowadzenia dobrego życia i osiągnięcia wiecznego zbawienia?

 • Czy nie wątpiłem w pomoc i moc Boga?
 • Czy nie poddawałem się rozpaczy?
 • Czy nie wierzyłem zuchwale w miłosierdzie Boże, ulegając przy tym duchowemu lenistwu i bezczynności?
 • Czy starałem się lepiej poznać Boga?
 • Czy nie zaniedbywałem okazji do pogłębiania swojej wiary?
 • Czy nie wstydziłem się tego, że jestem wierzący?
 • Jak rozpoczynałem swój dzień?
 • Czy w moim życiu zawsze było miejsce na modlitwę, na rozmowę z Bogiem?
 • Jak wyglądała moja modlitwa? Czy nie wstydziłem się postaw i gestów, np. znaku krzyża?
 • Czy wierzyłem w zabobony?
  Czy czytałem horoskopy i wierzyłem w nie?
 • Czy nie chodziłem do wróżek, nie uczestniczyłem w seansach spirytystycznych?
 • Czy sam nie praktykowałem magii?
 • Czy byłem świadomy tego, że będąc członkiem Kościoła,

mam obowiązek czynnego udziału we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej?

 • Czy nie zaniedbywałem tego obowiązku dobrowolnie?
 • Czy nie spóźniłem się na Mszę świętą?
 • Czy nie wychodziłem z kościoła przed jej zakończeniem?
 • Czy nie przeszkadzałem innym w modlitwie?
 • Czy nie wykonywałem ciężkiej i niekoniecznej pracy w niedzielę i święta?
 • Czy pamiętałem nie tylko o Eucharystii, ale też o innych ofiarach,

składanych Bogu i wyrażających mą zależność od Niego?

 • Czy zachowywałem nakazane posty?
 • Czy miałem świadomość tego, że należy czcić i szanować imię Boże?
 • Czy nie wymawiałem Jego imienia bez potrzeby lub w gniewie?
 • Czy dochowałem złożonej przysięgi i ślubowań?
 • Czy interesowałem się życiem Kościoła, jego działalnością apostolską i misyjną?
 • Czy mówiłem z szacunkiem o Ojcu Świętym, który przywodzi Kościołowi?
 • Czy pamiętałem o tym, że powinienem się troszczyć o zbawienie własne i bliźnich?

Obowiązki względem samego siebie:

 • Czy starałem się rozwijać to, co dał mi Bóg (zdrowie, talenty, zdolności itp.)?
 • Czy byłym świadomy tego, że Bóg daje człowiekowi oprócz życia naturalnego także życie nadprzyrodzone,

które wyrasta z łaski i działa przez cnoty nadprzyrodzone
wiarę, nadzieję, miłość, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo)
oraz przez dary Ducha Świętego?

 • Czy żyłem tą łaską, którą otrzymałem na chrzcie świętym?
 • Czy starałem się rozwijać w sobie życie nadprzyrodzone?
 • Czy miałem należyty szacunek do własnego ciała?
 • Czy dobrowolnie i świadomie dopuszczałem do siebie myśli, wyobrażenia i pragnienia nieczyste?
 • Czy czytałem książki i czasopisma, wzbudzające we mnie takie myśli?
 • Czy oglądałem filmy i programy telewizyjne o treści nieprzyzwoitej?
 • Czy prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy?
 • Czy popełniałem uczynki nieczyste – sam, z inną osobą?
 • Czy potrafiłem odsunąć od siebie okazję do grzechu?
 • Czy swoim zachowaniem lub sposobem bycia nie powodowałem zgorszenia?
 • Czy byłem łakomy w jedzeniu?
 • Czy się upijałem?
 • Czy brałem narkotyki lub inne środki odurzające?
 • Czy nie byłem zbytnio przywiązany do pieniędzy i rzeczy materialnych i nie zaniedbywałem przez to życia duchowego?
 • Czy dobrze dbałem o własność swoją, cudzą i wspólną?
 • Czy właściwie wykonywałem obowiązki zawodu i stanu?
 • Czy pracowałem uczciwie?
 • Czy w swoich czynach, zachowaniu lub myślach nie wynosiłem się nad innych?
 • Czy byłem pyszny?
 • Czy chciałem mieć rację bez względu na okoliczności?
 • Czy potrafiłem wysłuchać i przyjąć słuszne uwagi?
 • Czy nie byłem obłudny?
 • Czy nie uciekałem się do kłamstwa, aby ukryć własne błędy lub się pochwalić?
 • Czy nie żyłem „na pokaz”?
 • Czy nie jestem człowiekiem o podwójnej moralności?

Obowiązki względem bliźnich:

 • Czy pamiętałem o przykazaniu, które mówi, że powinienem kochać bliźniego jak siebie samego?
 • Czy byłem świadomy tego, że mam troszczyć się o zbawienie innych?
 • Czy czułem się odpowiedzialny za tych, którzy żyją obok mnie?
 • Czy starałem się ich wspomóc, wesprzeć w pracy, w wysiłku ku dobremu?
 • Czy dawałem im dobry przykład?
 • Czy nie gorszyłem bliźnich słowem lub czynem?
 • Czy namawiałem bliźnich do grzechu? Jeżeli tak, to do jakiego?
 • Czy narażałem życie i zdrowie bliźnich, przekraczając przepisy ruchu drogowego lub bezpieczeństwa i higieny pracy?
 • Czy nie prowadziłem samochodu w stanie nietrzeźwym?
 • Czy nie spowodowałem wypadku samochodowego? Jeżeli tak – czy w nim zginęli ludzie?
 • Czy nie działałem w organizacjach przestępczych, w mafii?
 • Czy nie wymuszałem okupu lub haraczu?
 • Czy nie jestem odpowiedzialny – bezpośrednio lub pośrednio – za łzy i cierpienia poszkodowanych?
 • Czy podsłuchiwałem lub podglądałem?
 • Czy filmowałem lub nagrywałem zachowania i rozmowy innych z ukrycia?
 • Czy użyłem tych nagrań do celów przestępczych?
 • Czy do kogokolwiek żywię nienawiść?
 • Czy się kłóciłem?
 • Czy rzucałem obelgi i przekleństwa?
 • Czy uderzyłem kogoś? Czy zaszkodziłem bliźnim w jakikolwiek inny sposób?
 • Czy gardziłem innymi z powodu ich pochodzenia społecznego, choroby, niepełnosprawności, słabości lub wad?
 • Czy się cieszyłem z powodu niepowodzeń i nieszczęść, które spotkały innych?
 • Czy nie oczerniałem innych, nie obmawiałem lub plotkowałem?
 • Czy szkodziłem innym, wypowiadając fałszywe opinie ub opowiadając o ich słabościach?
 • Czy zdradziłem powierzoną mi tajemnicę?
 • Czy nie posądzałem innych lekkomyślnie?
 • Czy nie zeznawałem fałszywie?
 • Czy kradłem?
 • Czy kupiłem rzecz skradzioną?
 • Czy popełniłem plagiat, używając cudzych pomysłów i cudzej pracy, a prezentując je jako swoje?
 • Czy nie czytałem, nie będąc do tego upoważnionym, cudzych listów, maili i SMS-ów?
 • Czy dochowuję tajemnicy zawodowej?
 • Czy wyrządziłem jakiekolwiek inne szkody w rodzinie, w pracy, w miejscach publicznych?
 • Czy nie zatrzymywałem sobie rzeczy pożyczonych lub znalezionych?

Obowiązki dzieci względem rodziców:

 • Czy kocham moich rodziców i okazuję im szacunek?
 • Czy nie czułem do nich niechęci za wymówki?
 • Czy się ich nie wstydzę z powodu innego, niż ja statusu społecznego i materialnego?
 • Czy nie mówiłem o nich źle wobec innych?
 • Czy byłem dla rodziców cierpliwy i starałem się pomóc?
 • Czy nie odmawiałem im pomocy, kiedy jej potrzebowali?
 • Czy modlę się za rodziców?

Obowiązki rodziców względem dzieci:

 • Czy rozpieszczałem moje dzieci?
 • Czy któreś z nich czuje się mniej kochane od pozostałych?
 • Czy, gdy je karałem, czyniłem to sprawiedliwie i z miłością?
 • Czy starałem się odróżnić ich prawdziwe przewinienia od dziecięcej niesforności?
 • Czy nie byłem okrutny i przykry wobec dzieci swoich i cudzych?
 • Czy nie stosowałem wobec nich przemocy?
 • Czy nie molestowałem je seksualnie?
 • Czy zawsze dawałem im przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, w życiu rodzinnym i zawodowym?
 • Czy czuwałem nad wychowaniem, jakie otrzymują poza domem?
 • Czy interesowałem się tym, jak się uczą? Czy dbałem o ich moralność i religijność?
 • Czy nie byłem nadopiekuńczy?
 • Czy z mężem (żoną) współpracujemy w wychowaniu naszych dzieci?
 • Czy któreś z nas pozwalało na to, czego drugie wyraźnie zakazało?
 • Czy w obecności naszych dzieci nie obwiniamy się nawzajem za popełnione błędy?
 • Czy wiemy, co nasze dzieci robią, gdy nie czuwamy nad nimi?
 • Czy wiemy, gdzie i z kim przebywają poza domem?
 • Czy wiemy o ich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość?
 • Czy wspieramy rozwój talentów i szlachetnych dążeń?

Obowiązki małżonków:

 • Czy szczerze kochamy się nawzajem?
 • Czy troszczymy się o siebie – o upodobania, pragnienia, zdrowie?
 • Czy pomagamy sobie w dążeniach ku dobremu i czy łączy nas wspólnota duchowa?
 • Czy modlimy się za siebie?
 • Czy pomagamy sobie w pracy?
 • Czy nie ukrywamy przed sobą ważnych spraw?
 • Czy nie byliśmy samolubni?
 • Czy nie utrudnialiśmy sobie życia przez kaprysy, gniew, niecierpliwość, zdenerwowanie i zły humor?
 • Czy dbaliśmy o siebie, by się sobie nawzajem podobać?
 • Czy nie jątrzyliśmy niezgody, opowiadając innym o tym, co nas dzieli?
 • Czy dochowaliśmy wierności małżeńskiej?
 • Czy nie unikaliśmy potomstwa w sposób, niezgodny z nauką Kościoła?
 • Czy nie stosowaliśmy środków, ułatwiających poronienie?
 • Czy w sprawach seksualności i potomstwa nie poruszamy się na granicy grzechu?
 • Czy nasz dom jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego?

Obowiązki pracowników:

 • Czy pracę, za którą otrzymuję wynagrodzenie, wykonywałem solidnie?
 • Czy wypełniałem polecenia moich zwierzchników?
 • Czy żyję w zgodzie z moimi współpracownikami?
 • Czy tym, którzy są młodsi ode mnie, dawałem dobry przykład?
 • Czy nie patrzyłem na zło przez palce?
 • Czy w pracy nie stwarzałem zagrożenia dla zdrowia i życia innych?
 • Czy nie przywłaszczałem sobie rzeczy, które do mnie nie należą (np. narzędzi, artykułów biurowych, środków czystości?
 • Czy traktowałem petentów z szacunkiem i starałem się im pomóc?

Obowiązki pracodawców i zwierzchników:

 • Czy zapłata, którą dawałem, była sprawiedliwa, odpowiadająca wymaganiom i godności ludzkiej?
 • Czy dbałem o ubezpieczenie pracowników?
 • Czy szanowałem i ceniłem swych podwładnych?
 • Czy sprawiedliwie dawałem im czas na odpoczynek?
 • Czy troszczyłem się o dobrą atmosferę oraz dobre i bezpieczne warunki pracy?
 • Czy przyjmowałem łapówki?
 • Czy zawierałem umowy z pominięciem przepisów prawa?

Obowiązki względem osób o odmiennym światopoglądzie:

 • Czy zawsze pamiętam, że przykazanie miłości dotyczy również ludzi o odmiennym światopoglądzie, niż mój?
 • Czy starałem się poznać i zrozumieć ludzi wątpiących, niewierzących, błądzących?
 • Czy przez własne zaniedbania w wychowaniu religijnym, moralnym i społecznym bądź też przez fanatyzm

nie przesłaniałem im prawdziwego oblicza Boga i religii?

 • Czy jestem szczerze przekonany, że wszyscy ludzie – wierzący i niewierzący – powinni budować ten świat,

w którym wspólnie żyją?

 • Czy jako członek Kościoła katolickiego pamiętałem o tym, że sam powinienem przyczyniać się do tego,

by nastała jedna owczarnia Chrystusa?

 • Czy właściwie traktuję tych chrześcijan, którzy nie są katolikami?
 • Czy nie oddalam chwili jednej Owczarni Chrystusowej pod pieczą jednego Pasterza?

Obowiązki względem Ojczyzny:

 • Czy szczerze pragnąłem dobra mojego kraju?
 • Czy wiernie wypełniałem swoje obowiązki obywatelskie?
 • Czy płaciłem podatki i zobowiązania finansowe?
 • Czy dbałem o wolność, sprawiedliwość i postęp społeczny?
 • Czy byłem w stanie unikać zacietrzewienia, opowiadać się za tym, co łączy, a nie dzieli?
 • Czy przedkładałem dobro kraju lub lokalnej społeczności ponad swoją sławę i zysk?
 • Czy moje zachowanie świadczy o prawdziwym patriotyzmie?
 • Czy nie prześladuję nikogo ze względu na to, że pochodzi z innego kraju?
 • Czy mam szacunek do osób, mówiących innym językiem, mających odmienny kolor skóry?

Obowiązki względem zmarłych:

 • Czy wierzę w nieśmiertelność duszy ludzkiej?
 • Czy pamiętam o zmarłych krewnych, znajomych, tych, którzy mi dobrze czynili?
 • Czy modlę się za nich, ofiaruję w ich intencji Msze św. i uzyskane odpusty?
 • Czy troszczę się o groby, w których spoczywają moi krewni?
 • Czy pamiętam o grobach opuszczonych i zapomnianych?
 • Czy pamiętam o modlitwie za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę?

Pytania końcowe:

 • Czy stan mojej duszy jest lepszy, czy gorszy niż dawniej?
 • Czy sumienie wyrzuca mi jeszcze coś szczególnego?
 • Jaki grzech powtarza się najczęściej?
 • Jaka jest moja wada główna?
 • Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?