Liturgia Sakramentu Chrztu

Z Modlitewnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

LITURGIA SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECI
Kapłan pyta rodziców każdego dziecka:
K.: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
R.: N. lub N.N. (wymieniają imię – imiona).
K.: O co prosicie Kościół Boży dla N.?
R.: O chrzest.

Kapłan zwraca się do rodziców:

K.: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze,
aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
R.: Tak,jesteśmy tego świadomi.

Następnie, zwracając się do rodziców chrzestnych,kapłan pyta:
K.: Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni odpowiadają:
Jesteśmy gotowi.

Kapłan mówi dalej:
K.: Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością.
Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża,
a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice i chrzestni.

Kapłan w milczeniu kreśli znak krzyża na czole każdego dziecka.
Potem zaprasza rodziców i chrzestnych, aby uczynili to samo.

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
Czyta się wybrane teksty z Pisma Świętego.
Następnie kapłan wygłasza krótką homilię,
wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzającobecnych w głębokie zrozumienie tajemnicy chrztu świętego.

MODLITWA POWSZECHNA
Następuje modlitwa wiernych
K.: Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla dzieci,
które mają dostąpić łaski chrztu świętego dla ich rodziców, dla chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.
Lektor: Prosimy Cię, abyś te dzieci mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania
odrodził przez chrzest święty i włączył je do Kościoła.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor: Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie
uczynił je wiernymi uczniami i świadkami Twojej Ewangelii.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor: Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do Królestwa niebieskiego.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor: Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali tym dzieciom przykład żywej wiary.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor: Prosimy Cię, abyś ich rodziny zachował na zawsze w Twojej miłości.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor: Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę Chrztu świętego.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.

Następnie kapłan razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Kapłan może dodać imiona świętych Patronów dzieci,
kościoła czy też miejscowości. Ostatnie wezwanie brzmi:
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

MODLITWA Z EGZORCYZMEM I WŁOŻENIE RĘKI

Po zakończeniu wezwań do Świętych kapłan mówi:

K.: Wszechmogący wieczny Boże,
Ty posłałeś na świat swojego Syna,aby oddalił odnas moc szatana, ducha nieprawości,
a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do prawdziwego Królestwa Twojej światłości,
pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego
i uczynił swoją świątyni i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
Kapłan mówi dalej:
K.: Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

Następnie kapłan w milczeniu kładzie rękę na każdym dziecku z osobna.

LITURGIA SAKRAMENTU
Po przejściu do chrzcielnicy kapłan przypomina o przedziwnym postępowaniu Boga,
który chciał uświęcić przez wodę duszę i ciało człowieka.

K.: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i Ducha Świętego.

POŚWIĘCENIE WODY ALBO MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ

Kapłan zwrócony ku chrzcielnicy, wygłasza błogosławieństwo:

Boże,Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki.
Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną,
aby wyrażała łaskę chrztu świętego.
Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia.
Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia,
bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom.
Boże,ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego,
aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych.
Boże,Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym,
a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda,
po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego.
Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Jednorodzonego Syna Twojego,
aby człowiek,stworzony na Twoje podobieństwo
przez sakrament chrztu obmyty ze wszystkich brudów grzechu,
odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia Dziecka Bożego.

Kapłan prawą ręką dotyka wody i mówi:
Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego,
aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci,
z nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA I WYZNANIE WIARY

Kapłan przemawia do rodziców i chrzestnych:
K.: Drodzy rodzice i chrzestni.
Przyniesione przez was dzieci otrzymają z miłości Bożej przez sakrament chrztu
nowe życie z wody i Ducha Świętego.
Starajcie się wychowywać je w wierze tak,
aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem
i umożliwić jego ustawiczny rozwój.
Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania,
to wspominając swój własny chrzest,
wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymają chrzest.

Potem kapłan pyta:
K.: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
K.: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
K.: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Następnie kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:
K.: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Do tego wyznania dołącza się kapłan i wszyscy zgromadzeni:

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznanie jest naszą chlubą,
w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
W.: Amen.

CHRZEST

Kapłan zwraca się do rodziców i chrzestnych:

K.: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Kapłan chrzci dziecko, polewając jego głowę wodą i mówiąc:

N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA† I SYNA * I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Po chrzcie dziecka uczestnicy Liturgii wypowiadają aklamację:
W.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

OBRZĘDY WYJAŚNIAJĄCE:

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

Kapłan mówi:

Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego,
On sam namaszcza Was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni w lud Boży,
wytrwali w jedności z Chrystusem,Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.
W.: Amen.

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

Kapłan mówi:

K.: (N…, N…) Oto staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa,
dlatego otrzymujecie białą szatę.
Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych,
nieskalaną aż po życie wieczne.
W.: Amen.

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

Kapłan bierze świecę paschalną i mówi:
K.: Przyjmijcie światło Chrystusa.
Przedstawiciel każdej rodziny zapala świecę swego dziecka od świecy paschalnej.

Potem kapłan mówi:
K.: Podtrzymywanie tego świata powierza się wam, rodzice i chrzestni,
aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa,
postępowały zawsze jak dzieci światłości,
a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana
wraz ze wszystkimi świętymi w niebie.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Jeśli chrztu udzielono poza prezbiterium, odbywa się procesja do ołtarza.
Niesie się w niej zapalone świece ochrzczonych dzieci.

MODLITWA PAŃSKA

Kapłan, stojąc przed ołtarzem, przemawia do rodziców,
chrzestnych oraz do wszystkich obecnych:

Najmilsi,te dzieci, odrodzone przez chrzest święty,
nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi rzeczywiście.
W sakramencie bierzmowania otrzymają pełnię Ducha Świętego,
a przystępując do ołtarza Pańskiego staną się uczestnikami Jego Uczty Ofiarnej
i razem ze zgromadzonym Kościołem będą Boga nazywać Ojcem.
Módlmy się zatem wspólnie w ich imieniu i w duchu przybranych dzieci,
którego otrzymaliśmy wszyscy, tak jak nas nauczył Pan Jezus.
Wszyscy razem z kapłanem odmawiają:
Ojcze nasz…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Następnie kapłan błogosławi matki,trzymające na swoich rękach dzieci,
a także ojców i wszystkich obecnych:

K.: Pan Bóg wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy
niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego,
niechaj błogosławi matkom tych dzieci
i tak, jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo,
niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swymi dziećmi w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W.: Amen.
K.: Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego,
niechaj błogosławi ojcom tych dzieci,
aby dawali swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiary słowem i przykładem,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W.: Amen.
K.:Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego na życie wieczne,
niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzieli obfitego błogosławieństwa,
aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego.
Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie Panu Naszym.
W.:Amen.
K.: Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec †i Syn*, i Duch Święty.
W.: Amen.