img
Niezależne pismo
Ewakuowani z Donbasu
Polaków na Ukrainie
już w Polsce
We wtorek, 13 stycznia, zakończył się trzeci etap ewakuacji osób polskie-
go pochodzenia z terenu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wszystkie oso-
by przetransportowano z Charkowa na Ukrainie do Polski. W programie
ewakuacji bierze udział 178 osób. W ostatnich dniach przebywały one
w Charkowie, gdzie w Konsulacie Generalnym RP trwały niezbędne czyn-
ności konsularne. Wcześniej osoby ewakuowane – wraz z rodzinami –
opuściły tereny kontrolowane przez separatystów. Programem objęte są
osoby polskiego pochodzenia z Ukrainy Wschodniej, w przypadku któ-
rych istniało zagrożenie życia lub zdrowia.
www.kuriergalicyjski.com
16–29 stycznia
2015
nr 1 (221)
zawód reporter
Rozmowa
z Piotrem Apolinarskim
s. 4
Rowerem do japonii
Krzysztof Szymański
s. 12
Realizacja przedsięwzięcia jest
I ich szansa na przyjazd na stałe
samoloty CASA, Herkules, autokary,
trzeb konkretnych osób. Te, które
wspólnym projektem MSZ, MSW,
do Polski powinna być co najmniej
żołnierze z 22. Bazy Lotniczej w Mal-
mają Kartę Polaka i znajdą pracę lub
MON, MEN, MNiSW, Ministerstwa
równa szansie, jaką mają Białorusi-
borku oraz Żandarmeria Wojskowa),
będą miały gdzie mieszkać, mogą
Administracji i Cyfryzacji, Minister-
ni, Ukraińcy czy Rosjanie. Chciałoby
a także służbom konsularnym.
opuścić ośrodki wcześniej. „Przez
stwa Zdrowia oraz Ministerstwa
się powiedzieć, że nie powinna to
Jerzy Haszczyński w komenta-
pierwsze trzy miesiące będą zała-
Pracy i Opieki Społecznej koordy-
być szansa, lecz pewność. Ale na-
rzu w „Rzeczypospolitej” obawia się,
twione wszystkie formalności zwią-
nowanym przez Kancelarię Prezesa
suwają się dwie wątpliwości.
aby osoby ewakuowane nie stały się
zane z pobytem w Polsce, również
Rady Ministrów. MSZ RP wyraziło
Po pierwsze, czy Polacy ze
„Ruskimi”:
na miejscu. Od początku będą kursy
wdzięczność władzom Ukrainy na
Wschodu będą przez większość
„Niemal dwie setki Polaków
adaptacyjne, kurs języka polskiego”
szczeblu centralnym i lokalnym za
Polaków z Polski przyjmowani pa-
przyleciały wreszcie z Donbasu. Ta
– dodała minister.
karaj Awazy – cichy głos
wszechstronną pomoc w realizacji
triotycznie jako Polacy? Obawiam
ewakuacja rodaków trwała zadzi-
W grupie ewakuowanych jest
karaimów
przedsięwzięcia.
się, że wielu z nich się dowie, że są
wiająco długo. Cóż to jest jednak w
wiele dzieci, także tych najmłod-
We wtorek po południu na woj-
„Ruskimi”, co utrudni im pokochanie
porównaniu z ćwierćwieczem oczeki-
szych. Piotrowska poinformowała,
Elżbieta Zielińska
skowym lotnisku w Królewie Mal-
nowej-starej ojczyzny i zniechęci in-
wania na prawdziwą politykę repa-
że będą one mogły uczyć się w pol-
s. 22
borskim (Pomorskie) wylądowały
nych do repatriacji.
triacyjną? Skoro jej jeszcze nie ma,
skich szkołach już od nowego seme-
pierwsze trzy samoloty z osobami
Po drugie, trzeba wyraźnie powie-
to odważę się poruszyć parę kwestii,
stru; z kolei młodsze zostaną objęte
polskiego pochodzenia, ewakuowa-
dzieć, o jakich Polaków ze Wscho-
które mogą się wydać mało patrio-
opieką w przedszkolach. Minister
nymi z Donbasu na Ukrainie. Polacy
du w roli imigrantów nam chodzi.
tyczne.
zaapelowała też do samorządów i
mają trafić do dwóch ośrodków w
Ustawa sprzed kilkunastu lat mówiła
Do polityki repatriacyjnej nie
organizacji pozarządowych o pro-
Rybakach i Łańsku.
o repatriacji z Azji i Kaukazu, a nie
można podchodzić w oderwaniu
pozycje ofert pracy i mieszkań dla
Pierwszych Polaków ewakuowa-
z Ukrainy. Teraz przylatują Polacy z
od całościowej polityki imigracyjnej.
ewakuowanych Polaków. Dodała, że
nych z Donbasu przywitali na lotnisku
Donbasu i wraca debata na temat re-
Polsce – mistrzyni w dwóch katego-
została powołana specjalna osoba
ministrowie: spraw wewnętrznych
patriacji. Jeżeli zaczniemy namawiać
riach: niskiej dzietności kobiet i wiel-
do koordynacji tych ofert.
Teresa Piotrowska i spraw zagranicz-
do imigracji najlepiej wykształconych
kiej emigracji na bogaty i socjalnie
Minister spraw zagranicznych
nych Grzegorz Schetyna. Jak zapew-
Polaków z Białorusi, to lada moment
atrakcyjny Zachód – potrzebni są imi-
Grzegorz Schetyna powiedział, że
niła minister Piotrowska, ośrodki, do
przestanie tam istnieć mniejszość
granci. Głównie z postradzieckiego
„to jest pierwszy krok”. Podziękował
których trafią ewakuowane osoby (w
polska. Likwidacja mniejszości pol-
Wschodu, bo łatwiej się integrują,
za pomoc w ewakuacji premier Ewie
woj. warmińsko-mazurskim) są przy-
skiej w krajach sąsiedzkich nie
są bez porównania bliżsi kulturowo,
Kopacz, która podjęła decyzję o uru-
gotowane na ich sześciomiesięczny
powinna być zaś celem państwa pol-
językowo.
chomieniu działań, wicepremierowi,
pobyt. Zaznaczyła równocześnie,
skiego. To byłoby takie nienowocze-
Wśród nich wyróżniają się Po-
ministrowi obrony Tomaszowi Siemo-
że taki pobyt może być wydłużony
sne i nieeuropejskie”.
lacy, osoby polskiego pochodzenia,
niakowi za wsparcie udzielone przez
lub skrócony, w zależności od po-
utożsamiające się z polską kulturą.
wojsko (w ewakuacji wzięły udział
MSZ, PAP, Rzeczpospolita
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie