img
4
Przegląd wydarzeń
31 października–13 listopada 2014 nr 20 (216) * kurier galicyjski * www.kuriergalicyjski.com
II Festiwal Filmów Emigracyjnych
EMIgRA” z Ukrainą w tle
Pokazem filmu Kuriera Galicyjskiego „Ukraina. Rewolucja godności” o wydarzeniach na Majdanie w Kijowie rozpoczął się
24 października w Warszawie II Festiwal Filmów Emigracyjnych EMIGRA. Drugiego dnia zaprezentowano też film „Kowczeg
– Nowa Arka” w reżyserii Agaty Lewandowski. Film powstał podczas tegorocznego spotkaniu młodzieży polskiej, ukraińskiej,
żydowskiej i tatarskiej w Bołszowcach na Ukrainie. Udział w jego powstaniu mieli też dziennikarze Kuriera Galicyjskiego. Fanta-
styczne, niezwykle nastrojowe zdjęcia do tego filmu są dziełem Dariusza Jarmuły. W kategorii filmów konkursowych wyróżniony
został film Piotra Apolinarskiego pt. „UK-UA” o reporterach przebywających w strefie działań wojennych na Wschodzie Ukrainy.
Międzynarodowy Festiwal Poetycki
EUGENIUSZ SAŁO
„Maj nad Wilią” – Wilno 2014. Po-
KONSTANTY CZAWAGA
prowadził to wydarzenie Romuald
W czasach internetu, sieci spo-
Mieczkowski, założyciel i redaktor
łecznościowych, film jest najlep-
naczelny pierwszej prywatnej ga-
szym elementem do wymiany myśli
zety w ZSRR „Z nad Wilii”. 25-leciu
i uczuć. Zawiera w sobie dźwięk,
tego czasopisma była poświęcona
obraz i jest cząstką czegoś, co było
konferencja w Muzeum Pałacu Króla
zrobione tu i teraz. Festiwal Filmów
Jana III w Wilanowie. A w Oranże-
Emigracyjnych „EMIGRA” powstał
rii tego muzeum odbył się koncert
rok temu. W swoim zamyśle ma łą-
poezji z udziałem poetów z Polski,
czyć Polaków ze Wschodu, Polonii
Litwy, Ukrainy, Białorusi. Wysłucha-
z Zachodu i Polaków mieszkających
no też pieśni w różnych językach w
w granicach Polski. W tym roku zo-
wykonaniu Leonida Wołodka, który
stał poszerzony o prezentację więk-
urodził się na Ukrainie, studiował na
szej ilości filmów z różnych państw
Białorusi, mieszkał we Francji , a te-
od Europy Wschodniej, przez Euro-
raz jest w Warszawie.
Dziennikarze Kuriera Galicyjskiego na festiwalu „EMIGRA”
pę Zachodnią, do Ameryki Północnej
Z wielkim entuzjazmem i za-
najważniejszych walorów tego fe-
„Skriabin”, była też łemkowska pieśń
i Południowej. Podstawą festiwalu
chwytem został przyjęty koncert an-
stiwalu jest to, że łączy Wschód i
ludowa „Płyne kacza”, powstała na
pozostały filmy robione przez Pola-
gielskiej wokalistki Katy Carr, która
Zachód. „Zajmuje się i Zachodem,
Majdanie piosenka o płonącej becz-
ków mieszkających zagranicą oraz
pięć lat temu odkryła swoje polskie
i dawną emigracją, i nową emigracją
ce, no i była też ta polska piosenka
filmy o tematyce emigracyjnej, nie-
pochodzenie i postanowiła śpiewać
zarobkową, jak również Polakami na
„Podaj rękę Ukrainie”, która też robiła
zależnie od narodowości ich twór-
o historii Polski. Zaprezentowała pio-
Wschodzie. W tym roku ze względu
ogromne wrażenie, bo ona poka-
ców. Ważnym nowym elementem
senki z ostatniego albumu „Paszport”,
na wydarzenia polityczne szczególny
zywała, że gdzieś tam jesteśmy ze
EMiGRY były też filmy realizowane
dedykowany Kazimierzowi Piechow-
akcent został położony na sprawy
sobą spleceni. Mnóstwo ludzi w Pol-
przez imigrantów mieszkających w
skiemu, który cudem wydostał się z
ukraińskie” – podkreśliła Ziółkowska.
sce nie zdaje sobie sprawy, że 75%
Polsce, o tym jak z ich punktu wi-
Auschwitz oraz wszystkim Polakom
Małgorzata Karolina Piekarska,
wyrazów polskich i ukraińskich jest
dzenia wygląda życie obcokrajow-
walczącym o wolność Ojczyzny. Fe-
polska dziennikarka prasowa i tele-
bardzo podobnych, że jednak jeste-
ca w naszym kraju. Polska poprzez
stiwal trwał pełne trzy dni.
wizyjna, pisarka komentując nasz
śmy narodami, które mają wspólną
swoje  geopolityczne  położenie
Na zakończenie festiwalu niesa-
film „Ukraina. Rewolucja godności”
historię i cały czas są bardzo blisko
ma wyjątkową szansę stworzenia
mowity talent muzyczny zaprezento-
powiedziała, że zabrakło jej większej
obok siebie. Aktualne wydarzenia to
platformy współpracy filmowców
wał Jarosław JAR Chojnacki, uznany
Agata Lewandowski
liczby bohaterów oraz wypowiedzi
nie są rzeczy które w żaden sposób
ze wschodu i zachodu. „Postano-
przez krytykę za jednego z najlep-
przeciwników Majdanu. „Natomiast
nie powinny nas obchodzić albo od
Piotr Strutyński, pierwszy radca
wiliśmy stworzyć nową platformę
szych polskich wokalistów i inter-
bardzo mi się podobały emocje, które
których mamy się odwracać. Bo to
Departamentu Współpracy z Polonią
współpracy, wymiany myśli i uczuć
pretatorów piosenki literackiej. Jego
były tam uchwycone – mówiła. – Bar-
jesteśmy my. Dziś Ukraina przeżywa
i Polakami za Granicą Ministerstwa
Polaków ze wschodu, z zachodu,
barwa głosu i interpretacje piosenek
dzo mi się podobały zdjęcia. Bardzo
to, co my w latach 80 czy 90” – pod-
Spraw Zagranicznych zaznaczył, że
z południa, z Polakami mieszkają-
zapadły w serce wielu słuchaczom.
mi się podobało też dobranie muzyki
sumowała Małgorzata Piekarska.
festiwal EMIGRA jest kontynuacją
cymi w Polsce. Film daje najlepszą
„Bo zawsze przecież się powraca do
dlatego, że te utwory, które tam były
Nie zabrakło też poezji i pieśni
tradycji i nawiązaniem do najbar-
możliwość, by to pokazać” – powie-
wierzb płaczących tu nad Wisłą...”
one też pokazywały jakie emocje są
polskiej. Przed rozpoczęciem prze-
dziej światłych kart historii Polski.
działa podczas uroczystego otwar-
– śpiewał na zakończenie Jarosław
w ludziach. Był tam i utwór zespołu
glądu filmów kontynuowano XXI
Wiceprezes Fundacji „Pomoc
cia dyrektor i organizator Festiwalu
JAR Chojnacki.
Polakom na Wschodzie” Ewa Ziół-
Filmów Emigracyjnych „EMIGRA”
kowska powiedziała, że jednym z
Agata Lewandowski.
Znad Wilii nad Wisłę
dobnie”. Zdaniem Mieczkowskiego
Zastępca dyrektora Urzędu Mar-
W ramach II Festiwalu Filmów
dzisiaj nie da się robić czasopisma
szałkowskiego Województwa Mazo-
Emigracyjnych  EMIGRA obcho-
dla wszystkich. „Są tutaj dwie drogi
wieckiego, Tadeusz Samborski, który
dzono również 25.lecie kwartalnika
– jedna to droga kultury masowej,
od wielu lat pomaga rodakom zza
„Znad Wilii”. Konferencja w Pałacu
która ogarnia wszystkich, druga to
granicy wschodniej zaznaczył, że
w Wilanowie zgromadziła współpra-
konkret – powiedział. – Niestety,
kwartalnik „Znad Wilii” to bardzo cen-
cowników i miłośników wileńskiego
życie często zmusza do tego, że
na pozycja dla każdego, kto napraw-
czasopisma, które w zamyśle Romu-
media upolityczniają się, obierają ja-
dę chce poznać Kresy Wschodnie,
alda Mieczkowskiego miało przejąć
kąś linię. Może i „Znad Wilii” walczy
zarówno w wymiarze przeszłości, jak
idee i koncepcję pisma założonego
– o czytelnika, o miejsce dla kultury.
i współczesne. „To jest kompendium
niegdyś przez Jerzego Giedroycia.
Jest to jednak czasopismo regional-
wiedzy o tych obszarach. Jest to też
Nasz kolega z Wilna został odzna-
ne. Jego nazwa to klucz do regionu,
troska o wspólne dziedzictwo na-
czony medalem Meritus Patriae,
który dotyka brzegów tej rzeki, Wilii.
rodowe i nawoływanie do wspólnej
który otrzymał z rąk prezesa Funda-
Są tu reportaże z Ukrainy, Białorusi,
troski o to dziedzictwo” – podkreślił
cji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
z obwodu Kaliningradzkiego. To zie-
Samborski.
Janusza Skolimowskiego.
mia, która ma ślady polskie, a jedno-
Kwartalnik „Znad Wilii”, podobnie
„Rozumiem, że to, co robimy,
cześnie nową państwowość. Myślę,
jak kiedyś paryska „Kultura”, pozwa-
jest sprawą niszową – mówił Ro-
że naszym zadaniem jest ułożenie
la poznawać świat kultury polskiej,
muald Mieczkowski – Życie nam się
właściwych, godnych stosunków z
literatury, historii, życia społecznego.
specjalizuje – od innych spraw jest
ludźmi, którzy czasami nas nie do
Warto dodać, że na podstawie mate-
kultura masowa, a my tkwimy przy
końca rozumieją. Dzięki kulturze
riałów z czasopisma powstało blisko
tym. Być może dlatego, że to lubimy,
można te problemy rozwiązywać
50 książek.
być może dlatego, żeby dać szansę
inaczej”.
i sobie, i innym, którzy myślą po-
KG