img
Ukraina i Rosja:
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
stan kryzysu permanentnego?
Wynik kilkukrotnie przyśpieszanego referendum w sprawie rzekomej niezależności Autono-
micznej Republiki Krymu nietrudno było przewidzieć, zgodnie z charakterystyczną dla po-
dobnych przedstawień zasadą, że „nieważne kto głosuje, ważne, kto liczy głosy”.
DARIUSZ MATERNIAK
Można spodziewać się, iż w ciągu
najbliższych dni usłyszymy o „wielkim
zwycięstwie demokracji i praworząd-
ności” oraz „powrocie Krymu” do rze-
komej „macierzy”. Wyraźnie widać,
iż Rosja w sposób zdecydowany
i bez poważniejszego oporu ze stro-
ny reszty świata prowadzi politykę
faktów dokonanych. Efektem tego
będzie najprawdopodobniej sytu-
acja analogiczna do tej, jaka miała
miejsce w Gruzji przed rokiem 2008
w odniesieniu do Abchazji i Osetii Po-
łudniowej. Obie, faktycznie niezależne
republiki (czytaj: będące protektora-
tem Moskwy) pozostawały formalnie
www.kuriergalicyjski.com
częścią Gruzji, choć władze w Tbilisi
nie były w stanie wykonywać na ich
18–31 marca 2014
terytorium realnej władzy, w tym także
nr 5 (201)
w kwestii obecności rosyjskich żołnie-
rzy. Można z dość dużą dozą praw-
dopodobieństwa założyć, że wkrótce
kRYM – ostatnie dni
taka sama sytuacja będzie mieć miej-
przed referendum
sce w odniesieniu do Autonomicznej
Wojciech Jankowski
Republiki Krymu.
Naiwnością byłoby sądzić, że na
trudny do uzasadnienia, tym bardziej,
jasnym sygnałem, że jakakolwiek pró-
rosyjskich. W efekcie, potencjalne
– s. 4
dłuższą metę strona rosyjska zado-
że zgodnie z umową z 1997 roku
ba naruszenia północno-wschodniej
straty po stronie rosyjskiej byłyby
woli się jedynie kontrolą nad Półwy-
określona liczba rosyjskich żołnierzy
granicy spotka się ze zdecydowaną
najprawdopodobniej na tyle wysokie,
spem Krymskim. Już od kilku dni
ma prawo przebywać na Półwyspie
odpowiedzią. Poważny konflikt zbroj-
że koszty całej operacji mogłyby oka-
prośby o „bratnią pomoc i ochronę”
Krymskim w związku z faktem stacjo-
ny, jaki mógłby być skutkiem eskalacji
zać się nie do zaakceptowania. Wy-
płyną z Ługańska, Doniecka i Char-
nowania tam rosyjskiej Floty Czarno-
napięcia na Krymie lub gdziekolwiek
daje się, że te czynniki skłonią stro-
kowa. Warto w tym miejscu zauwa-
morskiej. Każda eskalacja napięcia
indziej musiałby przynieść trudne
nę rosyjską od zaniechania działań
żyć, że od momentu rozpoczęcia
ze strony ukraińskiej mogłaby zostać
do przewidzenia straty i zniszczenia –
zbrojnych na szeroką skalę wobec
przez służby podległe MSW i Służbę
wykorzystana przez stronę rosyjską
a taki scenariusz jest nie do przyjęcia
wschodnich obwodów Ukrainy. Przy-
Bezpieczeństwa Ukrainy operacji
jako pretekst do rozszerzenia spek-
z punktu widzenia Ukrainy – ale nie
najmniej na jakiś czas.
„Granica”, mającej na celu ograni-
trum operacji zbrojnych na Krymie
tylko. Chociaż ukraińska armia jest
Można oczekiwać jednak, że obec-
czenie możliwości wjazdu na Ukra-
i nie tylko. Dlatego mocno ograni-
słabsza liczebnie od rosyjskiej (czy
ny kryzys związany ze statusem Kry-
inę osób podejrzewanych o zamiar
mu jest tylko wstępem do dłuższego
Według przedstawicieli Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej
udziału w zamieszkach, skala pro-
okresu destabilizacji, jakiego można
Krymu 95,5 proc. uczestników referendum opowiedziało się za przy-
rosyjskich wystąpień zmniejszyła
oczekiwać w relacjach pomiędzy
kaziukowe opowieści
łączeniem półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Przeciwnego zdania
się kilkukrotnie. Można oczekiwać,
Moskwą a Kijowem. Najprawdopo-
Beata kost – s. 12
miało być zaledwie 3,5 % głosujących. 99 % Tatarów krymskich nie
że nawet jeżeli Krym nie wejdzie
dobniej, problem ten będzie doty-
w skład Federacji Rosyjskiej jako ko-
czyć większości sfer relacji pomiędzy
brało udziału w głosowaniu. Jak podała internetowa gazeta „Ukra-
lejna republika (taką prośbę do władz
oboma krajami: nie tylko płaszczyzny
ińska Prawda” frekwencja w Sewastopolu wyniosła... 123 proc. Za
w Moskwie skierowały już władze AR
politycznej, ale także gospodarczej
przyłączeniem Krymu do Rosji zagłosowało tam 474 tys. osób. Mia-
Krymu), to w każdym przypadku
(w tym także, a może przede wszyst-
sto ma 338 tys. mieszkańców. Nazwę Autonomicznej Republiki Kry-
będzie czynnikiem destabilizującym
kim w wymiarze energetycznym), spo-
mu zmieniono na Republikę Krymu. Rada Najwyższa zmieniła też
sytuację na południowym wschodzie
łecznej (w tym przede wszystkim kon-
swoją nazwę na Państwowa Rada Republiki Krymu. Zdecydowano,
kraju. Zresztą wypowiedź wicepre-
fliktów wokół statusu języka rosyjskie-
że rubel staje się na Krymie oficjalną walutą. Ukraińska hrywna
miera rządu Krymu, w którym pada
go na Ukrainie), informacyjnej i wielu
będzie honorowana równolegle do 1 stycznia 2016 r. Od 30 marca
m.in. stwierdzenie, że „rosyjska oku-
innych. Nie można wykluczyć w naj-
Krym przejdzie na czas moskiewski (o 1 godz. do przodu w stosun-
pacja nie zatrzyma się na Krymie,
bliższym czasie kolejnych incydentów
ku do czasu ukraińskiego i 2 godz. w stosunku do czasu polskiego).
ale obejmie także inne regiony Ukra-
o charakterze zbrojnym, które mogą
Donbas na własne oczy
iny” nie pozostawia chyba większych
być przyczyną kolejnych kryzysów
Dmytro Antoniuk – s. 20
wątpliwości co do tego, jakie są za-
o charakterze polityczno-wojskowym,
czoną reakcję na desant rosyjskich
nawet od sił, jakie brały udział w ma-
mierzenia rządzących na Kremlu.
podobnych do tego, z którym mamy
żołnierzy w obwodzie chersońskim,
newrach odbywających się przy gra-
Wydaje się, że jak na razie re-
do czynienia obecnie. W związku
jaki miał miejsce w sobotę 15 mar-
nicy ukraińsko-rosyjskiej), to należy
akcja władz w Kijowie na działania
z powyższym za uzasadnioną nale-
ca, polegająca jedynie ich zabloko-
pamiętać, że nadal reprezentuje dość
Federacji Rosyjskiej jest właściwa.
ży uznać decyzję ukraińskiego rządu
waniu i odcięciu drogi ewentualnego
znaczący potencjał, a obie strony
Kijów stara się wyczerpać wszyst-
o zwiększeniu wydatków na obron-
przemieszczania się w głąb kraju
dysponują sprzętem o zbliżonych pa-
kie możliwości dyplomatycznego
ność o prawie 7 mld hrywien (ok. 2
należy w tym przypadku za właści-
rametrach. Co więcej, skuteczna oku-
uregulowania kryzysu, bez ucieka-
mld dolarów). Zakrojona na szeroką
wą – choć rzecz jasna może budzić
pacja i kontrola nad choćby częścią
nia się jak na razie do użycia siły.
skalę reforma sił zbrojnych będzie
ona pytania i oburzenie części spo-
terytorium kraju takiego jak Ukraina,
Faktycznie, pomimo blokady łącznie
w obecnej sytuacji jednym z najpo-
łeczeństwa, które domaga się bar-
o znacznej powierzchni i znacznej
kilkudziesięciu ukraińskich jednostek
ważniejszych zadań rządu premiera
dziej zdecydowanych kroków.
liczbie ludności byłaby delikatnie
wojskowych i placówek Służby Gra-
Arsenija Jaceniuka. Powinna ona
Możliwe, że przeprowadzenie
mówiąc problematyczna i wymagał-
nicznej Ukrainy nie doszło jak dotąd
zmierzać w kierunku maksymalne-
serii manewrów i ćwiczeń przez
by zaangażowania sił, którymi Rosja
do przypadków bezpośredniego uży-
go unowocześnienia sił zbrojnych,
Siły Zbrojne Ukrainy na poligonach
nie dysponuje – zwłaszcza w obliczu
cia siły i wymiany ognia pomiędzy
tak, aby koszty ewentualnej agresji
na wschodzie kraju i przebazowanie
konfrontacji z grupami o charakterze
ukraińskimi i rosyjskimi żołnierzami.
na Ukrainę były dla potencjalnego
tam części jednostek (w tym brygad
partyzanckim, które niemal na pewno
Właśnie z tego powodu fakt użycia
agresora nie do zaakceptowania.
wojsk powietrznodesantowych o wy-
rozpoczęłyby działania na zapleczu
broni przez ukraińską armię byłby
sokim stopniu gotowości bojowej) było
wkraczających na Ukrainę wojsk
KG
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie