img
Janusz Cisek przybędzie
Szlakiem Żelaznej Brygady – s. 28
Polak, Japończyk – dwa bratanki – s. 18
na Ukrainę
Droga do Europy wiedzie przez Karpaty – s. 4
Dziś na Ukrainę przybędzie podsekretarz stanu
w polskim MSZ prof. Janusz Cisek, szef depar-
tamentu zajmującego się sprawami Polonii
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
i Polaków za granicą.
kurier
Podczas swojego krótkiego po-
lami polskich mediów z Ukrainy, a
bytu weźmie udział w uroczystym
także weźmie udział w spotkaniu z
podpisaniu przez Wiktora Anuszkie-
przedstawicielami środowiska pol-
wicziusa, mera Iwano-Frankowska
skiego Ziemi Lwowskiej.
galicyjski
(dawnego Stanisławowa) oraz Emilię
W tym dniu przewidziane jest
Chmielową, prezes Federacji Organi-
również spotkanie z władzami Lwo-
zacji Polskich na Ukrainie, „Deklaracji
wa poświęcone m.in. sprawom miej-
w sprawie powstania Centrum Kultu-
scowego środowiska polskiego oraz
ry Polskiej i Dialogu Europejskiego”
perspektywom powstania Domu
w tym mieście. (Czytaj również arty-
Polskiego we Lwowie.
O przebiegu wizyty będziemy
kuł na str. 15)
informować na bieżąco na naszym
W środę rano, we Lwowie, prof.
17–30 lipca 2012 nr 13 (161)
portalu www.kuriergalicyjski.com
Cisek spotka się z przedstawicie-
Pielgrzymka pokoju i pojednania
Z trzech miejsc – Lwowa, Tarnopola i Śniatynia pielgrzymowała w tym roku młodzież,
jak również dzieci i osoby starsze do odrodzonego przez franciszkanów sanktuarium
maryjnego w Bołszowcach koło Halicza.
Ks. abp Mieczysław Mokrzycki wręczył pani Wiesławie
Holik pamiątkowy medal
– Przyjechaliśmy dużą grupą – pięć-
torom grup pielgrzymów, duchowym,
dziesiąt cztery osoby i trafiliśmy na
świeckim i wolontariuszom.
piękną uroczystość w Bołszowcach,
Bardzo wzruszającym było bło-
jak to określono, w miejscu Pokoju
gosławieństwo małżeństw, które
i Pojednania. Widzę przed sobą dwie
chcą mieć dzieci. Jedna para, która
Uroczysta liturgia eucharystyczna w Bołszowcach
flagi, naszą biało-czerwoną i niebie-
była na zeszłorocznym Spotkaniu
sko-żółtą, ukraińską. Oby to był znak
Młodzieży przyszła teraz z mie-
i jest dostępny dla każdego z obec-
Spotkanie młodych
KONSTANTY CZAWAGA
rzeczywistego pojednania, które jest
sięcznym dzieckiem.
nych.
w Bołszowcach
tekst i zdjęcia
nam niezbędne. Uroczystość piękna.
Wielki kościół w Bołszowcach
Abp Mieczysław Mokrzycki spo-
W grupie, która szła z Tarno-
Miło było posłuchać wspólnych mo-
był w tym świątecznym dniu wypeł-
tkał się także z obecnymi na uroczy-
pola można było spotkać wielu
Przez góry i doliny
dlitw i śpiewów polsko-ukraińskich.
niony po brzegi. Rano dotarło kilku
Popularność tej młodzieżowej
stości przedstawicielami władz ukra-
pielgrzymów z diecezji kamieniec-
Znakomite miejsce właśnie dla tego
autobusów z pielgrzymami ze Lwo-
pielgrzymki wzrasta wśród wiernych
ińskich z Iwano-Frankowska i Halicza,
ko-podolskiej oraz z wschodnich
typu spotkań, miejsce, które piel-
wa i z Polski oraz wiele busów i sa-
Kościoła rzymskokatolickiego na
dobroczyńcami z Ukrainy i Polski. Me-
terenów Ukrainy. „Jesteśmy bardzo
grzymki z Polski powinny odwiedzać.
mochodów osobowych z wiernymi.
Ukrainie z każdym rokiem. Można
tropolita wręczył medal pamiątkowy
wzruszeni, że ludność miejscowa
Odkryliśmy to miejsce dosyć przy-
Przyszło też sporo grekokatolików
tam spotkać duchownych i świeckich,
pani Wiesławie Holik z Polski, która
jest tak przychylnie do nas nasta-
padkowo, ale jest to miejsce piękne
pomimo tego, że ich miejscowy pro-
również z Polski. Można też spotkać
od lat pomaga w odnowieniu zespołu
wiona, wita nas w każdy miastecz-
i polecamy je wszystkim kresowia-
boszcz celowo przeniósł nabożeń-
młodych grekokatolików, a także oso-
klasztornego i wspiera Młodzieżowe
ku i w każdej wsi” – powiedzieli
nom z Polski. Dziękujemy bardzo”.
stwo niedzielne na czas mszy św.
by, które dopiero szukają swej tożsa-
Centrum Pokoju i Pojednania.
chłopcy z Kijowa.
Obecnie teren przykościelny
w kościele. Licznych pielgrzymów
mości religijnej.
W rozmowie z gośćmi z Polski
Najmłodszy z chłopców, których
przypomina miasteczko młodzieży,
przywitali franciszkanin o. Grzegorz
W piątek, 13 lipca, metropoli-
okazało się, że prawie wszyscy po-
spotkałem podczas pielgrzymki, miał
która zamieszkała w pomieszcze-
Cymbała i przybyły ze Lwowa ks. ar-
ta lwowski Mieczysław Mokrzycki
chodzą z rodzin kresowych. Są też
5 lat. Nie narzekał, szedł z przodu i
niach klasztoru i w namiotach. XI
cybiskup Mieczysław Mokrzycki, któ-
nawiedzał każdą z trzech grup
czytelnikami „Kuriera Galicyjskiego”.
tylko od czasu do czasu biegał wśród
Franciszkańskie Spotkanie Młodzieży
ry przewodniczył liturgii. Swoją homi-
pielgrzymkowych i przez jakiś
„W naszych działaniach m.in. or-
pielgrzymów. Obok osób słabszych
w Bołszowcach potrwa do 18 lipca.
lię poświęcił Eucharystii. Hierarcha
czas pielgrzymował razem z nimi.
ganizujemy pielgrzymki kresowe i jest
fizycznie zawsze obecni byli wolonta-
serdecznie podziękował oo. francisz-
Pod wieczór razem lwowską grupą
to nasz kolejny, bodajże dziewiąty
riusze. Najdłużej szła grupa ze Śnia-
kanom za organizację tegorocznej
wszedł do Rohatyna. Było to wiel-
wyjazd – powiedział Edward Woło-
tynia. Od ubiegłego wtorku. Bardzo
pielgrzymki Pokoju i Pojednania, a
kie przeżycie dla pielgrzymów, że
szyn, prezes głubczyckiego oddzia-
rzadko wychodzili na szosę, poszli
także XI Spotkania Młodzieży. Dzię-
arcybiskup idzie razem z nimi w
łu Towarzystwa Miłośników Lwowa
na skróty, drogami polnymi, przez
kował również wszystkim organiza-
upał, po kamienistej, polnej drodze
i Kresów Południowo-Wschodnich.
pola i lasy.
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie