img
18
Wesołych świąt
17 grudnia 2010 – 13 stycznia 2011 * Kurier Galicyjski
symbole karpackiego bożego narodzenia
HALiNA PŁUGATOR
tekst i zdjęcia
W wioskach na Przykar-
paciu nie dekorują choinek.
Na tych terenach zachował
się natomiast starodawny
zwyczajwnoszenie do chat
„diduchów” (rodzaj chocho-
ła), „pająków” i „jeży”. Te wy-
roby ze słomy mają głębokie
pogańskie korzenie, ukryte
obecnie pod chrześcijańską
symboliką.
Zrób sobie
z bobu chochoła
„Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w
okresie bożonarodzeniowych świąt,
chlubą każdej ukraińskiej chaty był
duży snop żyta lub pszenicy. Udeko-
rowany wstążkami i suszonymi kwia-
tami chochoł, zastępował noworocz-
ną choinkę. Cieszymy się bardzo, że
te pradawnie tradycje powracają i coraz
częściej możemy oglądać w ukraińskich
domach diducha – chochoła – opowiada
„Kurierowi Galicyjskiemu” pracownik
Naukowo-Medycznego Centrum Kul-
Myron Lewyckyj prezentuje „diducha”
tury Przykarpacia Myron Lewyckyj z
Autorka artykułu z „pająkiem”
wywał spichlerzu. Nasi przodkowie
starego nowego roku (13 stycznia
Iwano-Frankowska. – Ostatnio, didu-
nie posiadali ostrych reguł, jak najlepiej
de mężatki podczas przygotowania
conych słomek. Dzieło ciągle się krę-
– aut.). Wtenczas, dusze zmarłych
cha często zastępuje się niewielkim
wykonać chochoła. Jedynym i obowiąz-
domu do świąt”.
ciło, co też traktowano jako magiczne
opuszczały dom. Po raz drugi cho-
bukietem z kłosów zboża, bławatków
kowym warunkiem dla majstrów bożo-
Szczególne miejsce w świątecz-
działanie. Jeśli pająk kręcił się w lewo
choła już nikt nie wykorzystywał i do
i kocanek”.
narodzeniowego symbolu było korzy-
nych tradycjach zajmują wyroby ze
– czekać należało na rok chudy, jeśli
dziś nie wykorzystuje. Zazwyczaj, od-
Tradycja stawiania na święta di-
stanie wyłącznie z naturalnych materia-
słomy. Pani Ciućmać mówi, że prawo
w prawo – rodzina będzie miała dobry
dawano go ogniu. Wierzono, że w ten
ducha ma stare korzenie. Poganie
łów. Dopiero od niedawna na chochoły
ich sporządzenia miały niezamężne
urodzaj, a jeśli stał w miejscu – to w
sposób duszom zmarłych, po krótkim
czcili go, jako materializację boga
zaczęto wieszać plastikowe zabawki.
dziewczyny, które w ten sposób „wy-
chacie będzie trup.
pobycie na ziemi, lżej będzie z dymem
Koliady. Poza tym, reprezentował on
platały” swój los. Słomę na bożonaro-
„Słomiany pająk – to unikalna ko-
powrócić do raju. Pod żadnym pozo-
duch przodków, którzy mieli odwiedzić
dzeniowe dekoracje brano z ostatniego
ronkowa ozdoba, którą można pleść
rem jednak nie pozwalało się spalać
swych żyjących krewnych. Wierzono,
Pająki
snopa na polu kobiety, u której zbiera-
bez końca, – kontynuuje pan Lewyc-
ziarna z chochoła. Bożonarodzeniowy
że tylko raz do roku jest to możliwe.
świętego ignacego
Prócz chochoła, we wsiach Przy-
no się na wieczornice. Na tych spotka-
kyj. – Jeśli pierwsze elementy pod-
snop należało omłócić, a zboże – od-
Właśnie w okresie Bożego Narodze-
karpacia sporządzają też inne cieka-
niach też pleciono swój słoneczny los
wiesić bardzo wysoko, to można do
dać ptakom.
nia dusze zmarłych mogą wejść w
we dekoracje – poświęcone św. Igna-
na Boże Narodzenie i nowinę samego
nich doczepić ile się zechce klocków,
Często rozwiązanego już chochoła
chochoła i w tym obliczu wziąć udział
cemu pająki i jeże ze słomy.
święta, gdyż pająk od dawna uważany
kwadracików, rombów i trójkątów ze
wykorzystywano dla sporządzenia prze-
w Wigilii. To właśnie dla nich zostawia
„Ignacy Antiocheński był uczniem
jest za zwiastuna dobrej nowiny. Przy-
słomy. Technika wyrobu pająka jest
wiąseł, którymi przewiązywano na zimę
się po kolacji łyżki i poczęstunek na
św. Jana Apostoła, jednym z pierw-
pomnijmy, że wiara w to nie pozwalała
prosta, ale wyroby – nie mają sobie
drzewa, żeby na wiosnę nie uszkodziły
stole. Niektórzy nawet dmuchali pod
szych ojców Kościoła i biskupem An-
zabijać tego zwierzęcia.
podobnych. Ostatnimi laty, plecenie
je gąsienice i inne szkodniki. A oto daw-
ławę przed tym, jak usiąść, żeby przy-
tiochii – opowiada znawca tradycji lu-
A oto jak wyglądała praca dziew-
pająków staje się coraz bardziej po-
ne chrześcijańskie znaczenie bożona-
padkiem nie zdusić czyjejś duszyczki.
dowych Mirosława Ciućmać. – W czas
cząt. Z początku nacinały słomki róż-
pularne, zwłaszcza w szkołach obwo-
rodzeniowego chochoła – jest to symbol
Wizyta dusz zmarłych przodków nie
rządów cesarza Trajana, świętego
nych rozmiarów. Uważnie śledziły, by
du iwano-frankowskiego”.
św. Józefa, opiekuna rodziny Dzieciątka
była przypadkową, bowiem ochraniały
uwięzili i wyprawili do Rzymu na sąd.
się nie złamały wpół, gdyż jest to zna-
Prócz pająków, przed świętami
Jezus. Ciekawostką jest to, że w cha-
one dom i rodzinę od wszelkiego zła.
Kiedy chrześcijanie starali się uwolnić
kiem rozstania z ukochanym lub jego
Bożego Narodzenia robi się jeże. To
tach Przykarpacia chochoła stawiano
Ludzie przypisywali im magiczną siłę.
go od śmierci, Ignacy powiedział: „Po-
śmierci. Później, dziewczęta brały tylko
tradycyjna ozdoba z ciasta i słomy.
nawet w czasach „sowieckich”.
Mniemano, że dusze zmarłych ciągle
zwólcie mi stać się pokarmem dzikich
białe nitki – aby życie było jasne i zaczy-
Do ciasta, zlepionego w kształcie
Dla sporządzenia chochoła prze-
są w kontakcie z rodziną, pomagają
zwierząt, aby jak najszybciej zobaczyć
nały kształtować ze słomek różne figurki
jeżyka, zapycha się nieduże słomki
ważnie bierze się kłosy z pierwszego
jej w gospodarstwie, ochraniają do-
Pana”. W tradycji ludowej, św. Ignacy
(romby, kwadraty i in.) z zaokrąglonymi
i podsusza na piecu. Jeżyki zazwy-
snopa. Pod koniec lata przewiązują
mostwo, dbają o zgodę i spokój.
uważany jest za patrona zimowej
krajami, żeby nie było „ostrych kątów” w
czaj są towarzyszami diduchów.
go przewiąsłem i niosą na przechowa-
Podanie głosi, że przodkowie od-
pracy kobiet, a jego pamięć według
przyszłym życiu małżeńskim.
Dekoracje te wykonują przeważnie
nie do stodoły. Jeśli gospodarz chciał
wiedzają jedynie te rodziny, w których
wschodniego kalendarza czci się 2
Przed Wigilią słomiane pająki pod-
dzieci, za co otrzymują od dorosłych
mieć na Boże Narodzenie nie żółtego,
czczą ich pamięć, czyli – stawiają
stycznia. Modlitwy do św. Ignacego
wieszali nad świątecznym stołem za
słodycze. Im więcej ozdób, tym wię-
ale zielonego chochoła, to ścinał nie-
diducha. Według tradycji, snop wyno-
wznoszą zwłaszcza dziewczęta i mło-
białą wełnianą nitkę lub za kilka skrę-
cej smakołyków.
dojrzałe źdźbła, suszył je i przecho-
siło się z domu dopiero w przeddzień
dzień niepodległości w samborze
List do redakcji
Młodzież z TKPZL w Samborze
ska – laureatka I nagrody Światowego
14 listopada br. w Domu Polskim w
(stypendyści Fundacji „Semper Po-
Festiwalu poezji Marii Konopnickiej w
Samborze odbyła się akademia z oka-
lonia”) pod kierownictwem Andrzeja
Przeborze (Polska) recytowała wiersz
zji 92 rocznicy Niepodległości Rzecz-
Ratusza przygotowała program arty-
„Ojczyzna”. Pan Wiesław Szmyrgało
pospolitej Polskiej. Na tę uroczystość
styczny, przypomniała historię walk o
podziękował Polakom z Sambora za
licznie przybyła polska społeczność
Niepodległość, które musiała toczyć
piękny patriotyczny koncert: „Jestem
Sambora. Obchody rozpoczęto od-
Rzeczpospolita. Kartą tragiczną w
pełen podziwu, że tu na ziemi ukra-
śpiewaniem polskiego hymnu narodo-
naszej historii były rozbiory, które
ińskiej jesteście sobą, jesteście Po-
wego. Zebranych w sali widowiskowo-
jednocześnie udowodniły, że naród
lakami, pielęgnujecie Polską historię
koncertowej Domu Polskiego przywitał
i kulturę. Na zakończenie akademii
polski, który chwilowo nie posiadał
prezes TKPZL oddział w Samborze p.
swego państwa był zdolny do ogrom-
została odśpiewana „Rota”.
Czesław Prendkiewicz.
nego wysiłku. Wielu Polaków oddało
Ale to jeszcze nie było zakończenie
Na święto Dnia Niepodległości Pol-
swoje życie w bohaterskiej walce,
święta. Bo nasz samborzanin z Krze-
ski przybyli goście z Polski: 43 osobowa
aby nasza Ojczyzna odzyskała Nie-
szowic – p. Bronisław Orski – obchodził
grupa nauczycieli z Puław, na czele
podległość. 11 listopada 1918 roku
80-lecie urodzin. Były kwiaty, życzenia
z dyrektorem Regionalnego Ośrodka
Polska powróciła na mapy Europy i
zdrowia błogosławieństwa i Bożego
Kształcenia Ustawicznego p. Wiesła-
świata. 11 listopada był to dzień, kie-
oraz tradycyjne polskie „Sto lat”, a
wem Smyrgało oraz dobrze znany wielu
dy Polska po 123 latach, odzyskała
chór „Sursum Corda” zaśpiewał „Hej
Samborzanom z aktywnej działalności
Chór „Sursum Corda” z Klubu
„Cześć Polskiej Ziemi”; „Ułani, ułani”,
Niepodległość.
Sokoły”.
na rzecz polskiej społeczności Sam-
Muzycznego „Polonez” pod kierow-
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Jak
Uczennica polskiej niedzielnej szko-
bora, samborzanin z Krzeszowic – p.
nictwem p. Krystyny Husarz wykonał
długo w sercach naszych”, „Kraj ro-
Zarząd TKPZL,
ły im. Jana Pawła II Bożena Gołębiow-
Bronisław Orski z wnukiem Dawidem.
piękne polskie pieśni patriotyczne:
dzinnej matki mej” i inne.
oddział w Samborze