img
15
Kurier Galicyjski * 14 28 lutego 2009
POLSKI ARCHEOLOG JAN FITZKE BĘDZIE MIAŁ
NA WOŁYNIU TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ
AGNIESZKA RATNA
z tysi¹cami innych oficerów
polskich na wiosnê 1940 r.
W koñcu stycznia minê³o
zosta³ rozstrzelany przez
sto lat od dnia urodzin Jana
NKWD w lesie Katyñskim.
Józefa Fitzkego - jednego
- Czy obecnie na Wo³yniu
z najwiêkszych badaczy
istnieje pamiêæ o Janie Fitz-
przesz³oœci Ziemi £uckiej,
kem?
organizatora muzeów w wo-
- Niew¹tpliwie. W muzeum
jewództwie wolyñskim, cz³o-
jest sta³a ekspozycja, która
wieka o tragicznym losie.
opowiada o ¿yciu i dorobku
O tej nietuzinkowej postaci
naukowymwybitnegopolskiego
i jej dorobku naukowym roz-
archeologa. Naukowcy do dziœ
mawiamy ze znanym histo-
korzystaj¹ z „Karty lokalizacji
O³eksij Z³atogorski
rykiem wo³yñskim i krajo-
miejsc archeologicznych na
znawc¹, dyrektorem filii
jowej. Jednym s³owem, przez
terenie województwa wo³yñ-
wo³yñskiej przedsiêbiorstwa
trzy lata swego pobytu na
skiego w latach 1936-1938”,
pañstwowego „Centrum Na-
Wo³yniu Fitzke wykona³ tyle
któr¹ w swoim czasie u³o¿y³
ukowo-Badawczego „Ochron-
pracy, któr¹ dzisiejsi archeolo-
m³ody naukowiec. Kilka lat
na s³u¿ba archeologiczna
dzy mog¹ wykonaæ chyba ¿e
temu w muzeum odby³a siê
Ukrainy” Instytutu Archeo-
w ci¹gu dziesiêciolecia.
prezentacja wydania „Dzie-
logii Narodowej Akademii
- Czego dokona³ ten m³o-
dzictwo archeologiczne Jana
Nauk Ukrainy, redaktorem
dy naukowiec dla rozwoju
Fitzkego”, dedykowana bada-
opracowania „Spuœcizna ar-
muzealnictwa w wojewódz-
czowi przesz³oœci Wo³ynia.
cheologiczna Jana Fitzkego”
twie wo³yñskim?
By³em jednym z autorów tej
O³eksijem Z³atogorskim.
- Wraz ze swoim przyjacie-
ksi¹¿ki. Obecnie archeolodzy
lem Janem Nieczem, dyrekto-
Wo³ynia prowadz¹ badania w
- Kszta³c¹c siê jeszcze w
rem £uckiej Biblioteki Pub-
wielu miejscach, które w
gimnazjum rodzinnego Gdo-
licznej, uczestniczy³ w upo-
swoim czasie zaczyna³ badaæ
wa, przysz³y naukowiec
rz¹dkowaniu kolekcji zanied-
Jan Fitzke. Zw³aszcza, nasza
czêsto bywa³ w Muzeum
banego muzeum ksi¹¿¹t Ost-
filia wykry³a niedawno œlady
Archeologicznym w Krako-
rogskich w Ostrogu, wyk³ada³
osad epoki br¹zu i Rusi Ki-
wie, interesowa³ siê pami¹t-
na kursach przewodników w
jowskiej na ul. Iwana Franki
Jan Fitzke
kami przesz³oœci. Ju¿ wtedy
£ucku, pomaga³ w kszta³to-
w £ucku.
- Jan Fitzke zosta³ uwiecz-
waniu muzeów regionalnych
uczestniczy³ w pracach wy-
- Kiedy rozpocz¹³ siê
niony na tablicy pami¹tko-
wDubnie,Krzemieñcu.Jednak,
kopaliskowych w powiecie
- W latach 1936-1939
wo³yñski okres ¿ycia m³o-
wej na Uniwersytecie Jagiel-
spraw¹ najwa¿niejsz¹ i chyba
sandomierskim, - mówi pan
m³ody archeolog prowadzi³
dego naukowca?
loñskim w Krakowie. Wiem,
podsumowaniem ca³ego ¿ycia
Z³atogorski.
regularne prace wykopalis-
- Od sierpnia 1936 roku.
¿e w £ucku te¿ maj¹ zamiar
m³odego naukowca by³o
Jan Fitzke studiowa³ his-
kowe na znacznym obszarze
W³aœnie wówczas Fitzke siê
ods³oniæ tablicê poœwiê-
MuzeumWo³yñskie,któreuczy-
toriê na Uniwersytecie Jagiel-
województwa wo³yñskiego.
przeniós³ do £ucka, gdzie w Mu-
con¹ pamiêci wybitnego
ni³ prawdziwym centrum
loñskim, gdzie napisa³ pracê
Najbardziej znane zosta³y
zeum Wo³yñskim zapropono-
polskiego naukowca.
krajoznawczym województwa.
magistersk¹: „Neolit w jaski-
przeprowadzone w £ucku (po-
wano mu pracê archeologa.
Uda³o mu siê w krótkim ter-
niach krakowskich”. W roku
- 18 maja br., kiedy bê-
wiat Krasne i Gnidawa), gdzie
Tutaj zrobi³ b³yskotliw¹ karierê
minie zreorganizowaæ pracê
1930 Fitzke zosta³ cz³onkiem
dzie obchodzony Œwiatowy
badano osady kultury okresu
– po kilku miesi¹cach zosta³
tej instytucji, uzupe³niæ i usy-
Polskiego Towarzystwa Arche-
Dzieñ Muzeów, tablica z port-
ceramiki liniowo-taœmowej
kustoszem tego muzeum.
stematyzowaæ kolekcje muze-
ologicznego i wspó³pracow-
retem Jana Fitzkego zostanie
orazwmiasteczkuTorczyn, gdzie
Wspó³czeœni wspominali go,
alne. Nawet przebywaj¹c w
nikiem dwu jego wydañ: „Prze-
umieszczona na Wo³yñskim
odkryto cmentarzysko epoki
jako osobê bardzo energiczn¹,
Wojsku Polskim, do którego
gl¹d archeologiczny” oraz „Z
Muzeum Krajoznawczym.
br¹zu. We wsi Poddêbce rozko-
zakochan¹ w muzealnictwie i
zosta³ powo³any na pocz¹tku
g³êbi wieków”. Po ukoñczeniu
Obecnie nad tablic¹ pracuje
pano 36(!) kurhanów, znale-
archeologii. „Od razu wzi¹³em
II wojny œwiatowej, napisa³ do
studiów najpierw pracowa³
wybitna rzeŸbiarka wo³yñska
ziono groby z X-XII w. Poza
siê do pracy, tu wiele mo¿na
przyjació³ w £ucku list, w
w £odzi, a potem – w Krakowie.
Iryna Daciuk. Na uroczystoϾ
tym,naukowiecdokona³wypraw
i nale¿y zrobiæ”, - pisa³ w lis-
którym prosi³ o zachowanie
Jan Fitzke bra³ aktywny udzia³
przyjedzie siostrzeniec wybit-
archeologicznych do Kulczyna,
tach do przyjació³ w Krakowie.
najcenniejszych eksponatów.
w pracach wykopaliskowych
nego naukowcaAndrzej
¯ydyczny, Korpowa, Marko-
- Jakie dokonania pracy
Niestety, nie doczeka³ odpo-
w ró¿nych regionach Polski,
Gaczo³ z Krakowa – z którym
stawu, Drewnianego. Wyniki
archeologicznej Fitzkego
wiedzi – jednostka, w której
nabywa³ praktyki, wyda³
od kilku lat utrzymujê przy-
swoich badañ stale opisywa³
mo¿e Pan wymieniæ?
s³u¿y³, trafi³a do niewoli. Wraz
drukiem wiele prac.
jacielski kontakt.
w prasie lokalnej i ogólnokra-
POLKA Z RODZINY MIESZANEJ
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie
W Nowym Rozdole, mieœ-
do cerkwi greckokatolickiej.
nie chcia³a. Pojecha³a z sy-
Chcia³abym pojechaæ do tej
cie za³o¿onym w obwodzie
Wnuków Andrzeja i Roœcis³a-
nami Ukraiñcami na Ukra-
rodzinnej  miejscowoœci,
lwowskim za czasów sowiec-
wa, którzy chodz¹ do szko³y
inê, no i mnie te¿ zabrali ze
odwiedziæ ich, pójœæ na
kich, zwiêksza siê liczba
ukraiñskiej zapisa³am te¿
sob¹. Przesiedlono nas do
cmentarz. Jak okaza³am siê
osób, którzy zg³aszaj¹ siê na
do polskiej szko³y, która w
obwodu tarnopolskiego.
tutaj? – Mój ojciec by³ Ukra-
Kartê Polaka.
zesz³ym roku zosta³a za³o-
Bracia siê po¿enili, poroz-
iñcem, a matka – Polk¹. Moi
¿ona w Nowym Rozdole. Taka
chodzili siê, a ja po studiach
Pani Maria Leontiuk jedna
bracia zostali ochrzczeni w
szko³a jest nam bardzo
przyjecha³am do Rozdo³u.
z pierwszych noworozdolczan
cerkwi, a ja w koœciele. Tak
potrzebna. Co raz wiêcej
Pracowa³am w zak³adach
dosta³a Kartê Polaka. Mówi,
by³o w rodzinach mieszanych:
rodziców, nie tylko ci, którzy
¿e nigdy nie ukrywa³a prawdy
synowie szli po ojcu, a córki
kopalni siarki. Tak tutaj
maj¹ korzenie polskie, chc¹,
o swojej narodowoœci. Teraz
po matce. Jeden brat by³ w
pozosta³am. Mam dwoje
dzieci. Córka po uniwersy-
a¿eby ich dzieci i wnukowie
mo¿e to potwierdziæ dokumen-
Wojsku Polskim. W czasie
tecie pracuje jako in¿ynier w
uczyli siê jêzyka polskiego
tem, wydanym w Konsulacie
wojny ojca zabrali do Austrii,
Nowym Rozdole, syn te¿ jest
i poznawali kulturê polsk¹.
Generalnym RP we Lwowie.
do pracy. Poszukiwa³am go
Maria Leontiuk
in¿ynierem, pracuje w mias-
Ucz¹ siê piosenek polskich,
Powiedzia³a o sobie i losie swo-
przez Czerwony Krzy¿. Do-
teczku Komarno ko³o Lwowa.
recytuj¹ wierszy polskich po-
jej rodziny mieszanej:
sta³am potwierdzenie o tym,
powiedzia³am konsulowi we
Ja chodzê do koœcio³a w
etów. Podoba siê to im. A co
„Urodzi³am siê w Polsce:
¿e by³ w Austrii. Kiedy poda-
Lwowie. To, ¿e moja matka
Brzozdowcach, ko³o Nowego
to szkodzi?”
wioska Tymce ko³o Lubaczo-
³am dokumenty na Kartê
jako Polka mog³a siê zostaæ
Rozdo³u. Wczeœniej chodzi³am
wa. Tammoi kuzynki.
Polaka, to o tym wszystkim
w powojennej Polsce, jednak
KG