img
29
www.kuriergalicyjski.com * kurier galicyjski * 30 czerwca–16 lipca 2015 nr 12 (232)
Ptaki” Schulza
Z czasem popadł on w ruinę, znisz-
telach pilastrów. W kościele było 7
czony dach zapadł się.
ołtarzy.
Kościół zaczęli odnawiać prawo-
Szczególnie wyróżnia się łamana
sławni zakonnicy z klasztoru Pod-
fasada, wzorem dla której był rzymski
według koniecznego
wyższenia Krzyża Świętego, którzy
kościół San Giovanni dei Fiorentini.
przejęli zabytek w 1997 roku. Został
Dwie arki nad fasadą służyły jako
całkowicie otynkowany z zewnątrz
dzwonnice, oprócz tego były też wnę-
i wewnątrz. Pod tynkiem pozostały
ki na figury świętych. Od południa do
resztki XVIII-wiecznych fresków. Je-
świątyni dobudowano niewielki klasz-
Nie podlega wątpliwości że twórczość Brunona Schulza stanowi inspirację
dynie miniaturowy fragment, przed-
tor z wewnętrznym dziedzińcem.
dla wielu artystów, a interpretacje jego dzieł przekładają się na najróżniejsze
projekty artystyczne. Opowiadanie „Ptaki” natchnęło Krzysztofa Koniecznego,
przyrodnika i ornitologa z zawodu, do tworzenia asamblaży ptaków – swego
rodzaju rzeźb skomponowanych z różnego rodzaju przedmiotów.
aLEKsanDER KUŚnIERz
tekst i zdjęcia
Na Dniach Europy w Drohoby-
czu 6 czerwca Krzysztof Konieczny
zaprezentował wystawę zdjęć asam-
blaży pod tytułem „Ptaki z Duszą.
Interpretacja ptaków Jakubowych”.
Pozostałości majątku sapiehów w wielicku
Przedstawiono 29 zdjęć z dziełami
przyrodnika, które na co dzień moż-
W 1832 roku klasztor został
stawiający twarz jakiegoś świętego
na zobaczyć w Centrum Przyrodni-
skasowany przez władze carskie,
można dojrzeć po lewej stronie od
czym w Trzcinicy Wołowskiej koło
które przekazały go prawosławnym
wejścia. Pokazał mi go zakonnik, któ-
Wrocławia.
(represje objęły kościoły katolickie
ry prowadził wycieczkę. Zeszpecono
Asamblaż jest kompozycją z
po powstaniu listopadowym – red.).
świątynię, wystawiając nad transep-
gotowych przedmiotów, a w przy-
Krzysztof Konieczny
Przemianowano go na cerkiew Za-
tem współczesna banię i wieżę nad
padku pana Krzysztofa nieodłącz-
śnięcia NMP, przygotowano projekt
fasadą, które wnoszą dysharmonię w
rozumiem. Teraz wiem, że nigdy go
koncentracyjne dla pingwinów. Nie
nym elementem każdej kompozycji
generalnej przebudowy świątyni, ale
wystrój. Przed wejściem stoi cudem
nie zrozumiem, natomiast wracam
liczono się z niczym. Jest to bardzo
jest „dusza” starodawnych żelazek
nigdy nie został zrealizowany.
ocalała stara kolumna z zatartymi na-
do opisów, przepięknych opisów, do
szokujące, dlatego też musiałem to
(żelazna  sztabka  rozgrzewana
Podczas zaciętych walk w 1915
pisami. Mimo wszystko należy pod-
ilości przymiotników, które zaska-
z siebie w jakiś sposób wyrzucić” –
na palenisku, którą wkładano do
roku zabudowania klasztoru zostały
kreślić, że bez tych prac kościół byłby
kują. To fajnie, że Schulz napisał to
dodał.
środka żelazka do podtrzymywania
zrujnowane. Zniszczono wówczas
w strasznym stanie, bo w miasteczku
wszystko i zostawił nam wielką prze-
Po prezentacji zdjęć autor wy-
stałej temperatury). Stąd wzięła się
kościół. W czasie gdy przez mia-
nie ma wspólnoty katolickiej.
strzeń, abyśmy mogli sami te ptaki
stawy wyraził życzenie ponownego
nazwa wystawy – „Ptaki z Duszą”.
steczko przechodziły oddziały Bu-
Zwiedzając okolicę zerknijmy na
wymyślać” – powiedział Krzysztof
przyjazdu do rodzinnego miasta
Drugą część asamblażu tworzy ka-
dionnnego, żołnierze splądrowali
krajobraz doliny Styru. Na sąsiednim
Konieczny.
Schulza, już z asamblażami. Co nie
wałek drewna.
krypty i ograbili pochówki książąt
wzgórzu funkcjonowało grodzisko
Czartoryskich. W okresie między-
księcia Dawida Igorewicza, potem
wojennym kościół zwrócono kato-
zamek Czartoryskich i pałac Radzi-
likom, którzy na czele z o. Apolina-
wiłłów. Ten ostatni znikł jeszcze w
rym Tarnogórskim i z jego funduszy,
połowie XIX wieku. Obecnie stoi tam
odbudowali świątynię w 1930 roku.
cerkiew prawosławna kijowskiego
Władza sowiecka odebrała katoli-
patriarchatu.
kom kościół po II wojnie światowej.
(cdn.)
Pogoń Lwów wygrała
turniej w Prudniku
Z okazji 70-lecia Pogoni Prudnik, 16–17 czerwca
2015 roku w Prudniku odbył się turniej piłkarski.
Krzysztof Konieczny niejedno-
jest wcale takie proste, nie tylko ze
„Te rzeźby to moja interpretacja
krotnie wyruszał w ekspedycje na
względu na przekraczanie granicy,
ptaków Jakubowych. Szukałem jakie
Pierwsze miejsce zajęła Pogoń Lwów pokonując w
Antarktydę, co utrwalił w asambla-
ale ze względu na znaczne rozmiary
ptaki mógł przywozić ojciec Józefa.
finale FC Slavoj Olympia Bruntal z wynikiem 4:1.
żach przedstawiających pingwiny.
wielu dzieł.
No i w mojej głowie powstały takie
„W jednej z ekspedycji dowiedzia-
Korzenie Krzysztofa Koniecz-
różne wariactwa, które chciałem
łem się, że kiedyś aby przetopić
nego są powiązane z Ziemią Tar-
pokazać. Jest to połączenie ochro-
tłuszcz wieloryba musiano spalić
nopolską – jego ojciec pochodził z
ny przyrody, poezji Schulza oraz
kilkadziesiąt tysięcy pingwinów, po-
terenów dawnego województwa tar-
łączenie relacji Wschód-Zachód.
nieważ nie było tam innego paliwa.
nopolskiego, a schulzowskie „Ptaki”
Gdy pierwszy raz czytałem Brunona
Są tam ogromne faktorie wieloryb-
z Drohobycza są dla niego natchnie-
Schulza, to myślałem że już nigdy nie
nicze które wyglądają jak obozy
niem dla dalszej pracy.
będę go czytać, bo go zupełnie nie
Zapraszamy do telewizji kuriera galicyjskiego
Drodzy Przyjaciele, z myślą o
Was, uruchomiliśmy wyjątkowy pro-
jekt – „Kurier Galicyjski TV”.
Nowe spojrzenie na zwy-
Drużyny zostały podzielone na
voj Olympia Bruntal 4:1, zdobywając
czajne wydarzenia.
dwie grupy (I i II) po trzy drużyny.
puchar turnieju. Trzecie miejsce za-
Są to krótkie filmy, które poka-
W pierwszym meczu Pogoń Lwów
jęli gospodarze Pogoń Prudnik.
zują najciekawsze wydarzenia ze
pokonała czeski FK Sternberk 5:0.
Również 16 czerwca br. zarząd
Lwowa i całej zachodniej Ukrainy.
Następnie niebiesko-czerwoni zremi-
Pogoni Lwów podpisał umowę spon-
Zawsze obiektywne, zawsze praw-
sowali z Czarnymi Otmuchów, zdo-
sorską ze spółką PKP LHS Zamość.
dziwe, zawsze na czasie.
bywając 4 punkty i pierwsze miejsce
Logo sponsora zostanie umieszczo-
Prezentujemy też cykl reportaży
w grupie II. Natomiast liderem grupy
ne na materiałach promocyjnych
„Nieznana Galicja”. A także wiele in-
I została FC Slavoj Olympia Bruntal
klubu, banerach, stronie interneto-
nych ciekawych tematów.
Bądźcie z nami i nie przegapcie kolej-
(www.youtube.com/user/
z Czech.
wej i pasku sponsorskim.
nych odcinków „Kurier Galicyjski TV”.
Kuriergalicyjski)
subskrybujcie nasz kanał:
W finale na stadionie w Prudni-
źródło: ES/ pogon.lwow.net
i pierwsi dowiadujcie się o nowych
Kurier Galicyjski
Do zobaczenia na:
ku, Pogoń Lwów pokonała FC Sla-
filmach.
na youtube
www.kuriergalicyjski.com