img
20
Nasz przewodnik
30 kwietnia–16 maja 2013 nr 8 (180) * kurier galicyjski * www.kuriergalicyjski.com
Spadek Chojeckich
Tematy dotyczące życia znanych Polaków, zamieszkujących przed 1917 rokiem Ziemie Kijowską i Przydnie-
prowską godne są niejednej rozprawy naukowej. Opracowując te rozbudowane wątki, można im poświęcić
całe życie – na tyle pasjonujące, porywające i wielowątkowe są dzieje rodzin. Chociaż nie jestem naukowcem
to jednak wędrując po tych terenach czuję moralną odpowiedzialność opisując miejsca, w których niegdyś
dzięki polskim rodom tętniło życie. Dziś najczęściej nic już nie przypomina dawnych właścicieli, ale jednak
ludzie z wdzięcznością wspominają i opowiadają „jak było dawniej za polskiego pana”.
Gersona, „Wjazd Jagiełły na zamek
DMytrO antOniUk
Wawelski” Aleksandra Lessera, „Po
tekst i zdjęcia
najeździe Tatarów” Leopolda Loeffle-
Dziadowszczyzna, Hulaki Wiel-
ra. Oprócz tego były tu portrety Jana
kie, Tomaszówka – to trzy wioski,
i Piotra Chojeckich, niewielka biblio-
wchodzące niegdyś w skład powiatu
teka i kilka pieców kaflowych. Jeden
skwirskiego – dziś leżą w obrębie fa-
zachował się do dziś. Kafle własno-
stowskiego rejonu w województwie
ręcznie malowała żona architekta,
kijowskim. Należały wioski do rodzi-
Ewa Kulikowska. Była też autorką
ny Chojeckich, wśród przedstawicieli
figury Archanioła Michała na wieży
rodu najbardziej znaną postacią był
kijowskiego ratusza.
Jan Nepomucen Chojecki. Działacz
Dziś, gdy w 2000 roku, szkoła
polityczny i społecznik uważany był
został przeniesiona, lokal zajmują
za jednego z największych zwolen-
zakonnicy prawosławnego klasztoru
ników Konstytucji 3 Maja i zarazem
moskiewskiego patriarchatu. Zdąży-
nosiciela najbardziej postępowych
li już zbudować wokół potężne for-
poglądów. Według informacji Wiktorii
teczne mury z narożnymi basztami,
Kolesnik, historyka z Winnicy, Cho-
rozbili sad i założyli fermę strusią. W
jecki opowiadał się za ograniczeniem
budowie jest świątynia. Nie całkiem
władzy szlachty i swawoli magna-
zgadzam się z tym, że są to właści-
tów, sprzeciwiał się bezwzględności
wi spadkobiercy, którzy powinni byli
Dwór Chojeckich w tomaszówce (stan obecny)
starostów, nawoływał do zwołania
przejąć stary majątek. Jednak na
deputacji dla „ułożenia kodeksu Rze-
do jakiegoś pracownika Chojeckich,
Jana Nepumucena; Bolesława Cho-
stara fotografia majątku Chojeckich.
ich korzyść przemawia to, że dość
czypospolitej”.
możliwie zarządcy majątku. Zatele-
jeckiego z Policzyńców (zmarłego w
Jednak nie udało się nam jej znaleźć
dobrze opiekują się majątkiem.
Po upadku Targowicy Jan Ne-
fonowała do kilku znajomych i oka-
1904 roku); żony syna Jana Nepo-
– jak wyglądał dwór Chojeckich zo-
Wprawdzie jeden z pieców został już
pomucen wraz z żoną Katarzyną
zało się, że dwór Chojeckich i park
mucena, (Piotra, marszałka szlach-
baczyłem w opracowaniu Aftanaze-
zamieniony na współczesny, ale za
z Boreyków i pięciorgiem dziećmi
znajdowały się na innym krańcu wsi
ty powiatu skwirskiego) – Reginy z
go. Jednak opowiedziano mi o miej-
to wymalowali ściany dodając herby
musiał wyemigrować na jakiś czas
i obecnie nie ma po nich śladu. Na
Pieńkowskich Chojeckiej (zmarłej
scu lokalizacji dworu, gdzie podobno
Dołgorukich i Chojeckich. Sądząc z
za granicę. Wrócił na zaproszenie
tym miejscu, jeszcze przed ostatnią
1884 roku) i przedostatniego właści-
zachowały się fundamenty. O tej po-
otoczenia miejsce to cerkiew wyko-
biskupa kijowskiego Cieciszowskiego
wojną wybudowano domy.
ciela Dziadowszczyzny – Ewarysta
rze teren ten pokryty był sporą ilością
rzystuje jako ośrodek wypoczynko-
i zamieszkał w majątku w Fastowie,
- Pozostał jedynie obelisk na
Chojeckiego (zmarłego w 1882 roku).
śniegu i poszukiwanie tego miejsca
wy dla hierarchów cerkwi wyższego
który dzierżawił, ponieważ rodzinny
mogile Chojeckich – opowiadała pani
Widocznie szczątki samego Jana
trzeba było odłożyć do cieplejszych
szczebla. Jednak duchowni dość
dwór w Policzyńcach koło Berdyczo-
dyrektor. – Kilka lat wstecz stała na
Nepomucena i jego małżonki zostały
czasów.
przychylnie nastawieni są i wobec
wa został zrujnowany. W 1810 roku
nim jeszcze figura anioła, ale ktoś go
zniszczone podczas rujnacji kościoła.
Chojecki wykupił od księcia Grigorija
ukradł. Pod obeliskiem są długie piw-
Aby odwiedzić wszystkie majątki
Dołgorukiego Dziadowszczyznę, Go-
nice i podziemne korytarze. Mój mąż
Chojeckich zajechałem po drodze
laki (dziś Hulaki Wielkie) i Tomaszów-
jako małe dziecko właził tam. Obok
do malowniczych, położonych wśród
kę i zamieszkał w pierwszej z tych
obelisku był kościół – wysoki i bardzo
jarów i stawków Hulaków Wielkich.
miejscowości. Chociaż nie zachował
ładny. Szkoda, że nie zachował się…
Był tu dwór w stylu późnego empire.
się do naszych dni wizerunek dworu
Naprowadzony słowami pani
Wystawił go syn Jana Nepomucena,
w Dziadowszczyźnie, to ze słów po-
dyrektor przedzierałem się przez
oficer wojsk polskich, późniejszy
dróżnika Urbańskiego wiadomo, że
krzaki wzdłuż rozwalonych stajni,
marszałek szlachty powiatu skwir-
były w nim obrazy mistrzów pędzla
zbudowanych na miejscu kościoła.
skiego Tadeusz Chojecki. Dwór był
„szkoły włoskiej, holenderskiej, fran-
Zobaczyłem zarośnięty obelisk z
w części środkowej parterowy, a na
cuskiej i polskiej, portret Stanisława
czarnego granitu. Sądząc z na pół
obydwu skrzydłach – piętrowy. Skła-
Augusta pędzla Bacciarellego”. Był
zatartych napisów, grobowiec przed
dał się z kilku komnat i salonów. Jak
chyba i park. Ocalała jedynie foto-
splądrowaniem mieścił szczątki Elodii
wspominała córka ostatniego właści-
grafia klasycystycznego kościoła św.
z Chojeckich Światopełk-Zawadz-
ciela, Jadwiga Chojecka, we dworze
Trójcy, ufundowanego przez Jana
kiej (zmarłej w 1911 roku) – wnuczki
było kilka starych obrazów: wśród
Nepomucena (ukończonego już
nich „Ułan na widecie” i „Dragon”.
po jego śmierci w 1817 roku przez
Możliwe, że pędzla samego Brandta.
nowe klasztorne mury i sad owocowy
wdowę). Świątynię ozdabiały witra-
W gabinecie na ścianach wisiały por-
że sprowadzone z Paryża, w ołtarzu
turystów – wszystkim chętnym udo-
Ostatnim punktem tej mini po-
trety członków rodziny, miedzy inny-
głównym umieszczono kopię obrazu
stępniają ksero materiałów o historii
dróży po majątkach Chojeckich była
mi – Jana Nepomucena, reprodukcja
przedstawiającego św. Trójcy autor-
wioski i rezydencji.
Tomaszówka. Jedynie tu zachował
którego umieszczona została w jed-
stwa Tycjana. W jednym z bocznych
Opowieść o majątkach nie była
się dwór, wybudowany w 1903 roku
nym z tomów Romana Aftanazego.
ołtarzy był obraz Madonny ze szkoły
by pełną, gdybyśmy nie wspomnieli
przez znanego architekta Waleriana
Dwór zdobiły perskie kilimy, dębowe
weneckiej. krypta tej świątyni była
jeszcze o wiosce Policzyńce, która
Kulikowskiego dla ostatniego właści-
XIX-wieczne meble, kandelabry z fi-
miejscem spoczynku Chojeckich ze
dziś położona jest na terenie rejo-
ciela wioski Zygmunta Chojeckiego.
gurami aniołów. Była tu też obszerna
wszystkich majątków.
nu koziatyńskiego na Ziemi Winnic-
Wcześniej, jeszcze za czasów Jana
biblioteka. Majątek uzupełniała ofi-
Przyjechałem na Dziadowsz-
Nepomucena, w Tomaszówce stał
kiej. Od 1730 roku należała do rodu
cyna, park i sad. W parku były dwa
czyznę specjalnie, pamiętając o niej
dwór, który spłonął na początku XX
i do dziś stoi tam niegdyś unicka (a
obeliski, wystawione przez Tadeusza
jeszcze z mojej podróży do sąsied-
wieku. Kulikowski wybudował nową
dziś prawosławna) cerkiew Prze-
na cześć jego rodziców i żony Julii z
niej Tomaszówki, gdzie zachował się
mienienia Pańskiego, wystawiona
rezydencję w modnym wówczas
Czeczelów. Pomiędzy wioską i dwo-
jedyny dworek Chojeckich. Pytania
staraniem Franciszka Kazimierza
eklektycznym stylu, z dekorowanymi
rem położony był jar ze stawem.
mieszkańców, gdzie stał pański dwór
Chojeckiego w 1770 roku. Wielka
wieżyczkami i bogato zdobioną fa-
W radzie wiejskiej miejscowości
doprowadziły mnie do domu starców.
szkoda, że dwór w Policzyńcach
sadą. Dwór był piętrowy. W czasach
Hulaki Wielkie pamiętano o Chojec-
Dyrektorka przyjęła mnie bardzo ser-
podzielił losy wielu podobnych
Chojeckich były tu obrazy „Poseł Wil-
kich. Jedna z kobiet nawet zgodziła
Zdewastowany grób rodziny
decznie i opowiedziała, że najstar-
miejsc i nie zachował się do na-
czek prosi Jana III o pomoc dla ob-
sie zaprowadzić mnie do jednego z
Chojeckich w Dziadowsz-
sza część budynku kiedyś należała
szych czasów.
lężonego Wiednia” pędzla Wojciecha
pomieszczeń, gdzie zachowała się
czyźnie