img
sławni lwowianie
22
29 kwietnia – 12 maja 2011 * Kurier Galicyjski
pierwsza gwiazda skarbkowskiej sceny
Wrocławiu. Leontyna Aniela wycho-
wanka Instytutu dla Panien Hotelu
Lambert w Paryżu, wyszła za mąż
za Adama Jerzego Giełguda, przed-
stawiciela znanej polskiej rodziny, od
dziecka zamieszkałego w Anglii (był
urzędnikiem państwowym i publicy-
stą angielskim, naturalizował się, jako
obywatel brytyjski). Wraz mężem Le-
ontyna Aniela zamieszkała na stałe w
Anglii. To prawdopodobnie z rodowodu
BEATA KOsT
Giełguda, połączonego z informacją,
że Aniela Aszpergerowa była krótko
21 maja 2000 roku w swojej
aktorką wileńską, wynikła dla dzienni-
posiadłości w hrabstwie Buc-
karzy angielskich „litewska przeszłość”
kinghamshire w Anglii umiera
Anieli, prababki Johna Gielguda.
96 letni sir John Gielgud – je-
Aniela Aszpergerowa w la-
Jako sędziwa pani najlepiej się
den z ostatnich wielkich, kla-
tach 1830
czuła w otoczeniu lwowskich przyja-
sycznych aktorów brytyjskiej
ciół. Jej lwowski dom położony był przy
sceny, obok Laurence a Oli-
ulicy Grottgera 10. Święta najczęściej
viera i Ralpha Richardsona,
spędzała w domu Karola Młodnickie-
zaliczany do wielkich rycerzy
go i jego żony Wandy Monne. Towa-
sceny XX wieku. Kiedy we
rzyszką jej starości była wyżlica Nolka,
wszystkich teatrach na West
którą dostała od córki Wandy i Karo-
Endzie w Londynie gaszo-
la – Maryli Młodnickiej (Wolskiej). 28
no światła, aby oddać hołd
marca 1884 roku Aniela Aszpergerowa
Gielgudowi, nikt zapewne
obchodziła we Lwowie jubileusz pięć-
nie pamiętał o tym, że nieca-
dziesięciolecia pracy aktorskiej. Zagra-
łe 100 lat wcześniej, we Lwo-
ła rolę Wdowy w Balladynie. Po 1889
wie równie uroczyście tłumy
roku występowała już tylko gościnnie.
lwowian żegnały jego wielką
Aniela Aszpergerowa, portret malowany przez Reichna (ojca)
Ostatni raz na scenie skarbkowskiej
prababkę – aktorkę Anielę z
stanęła w 1896 roku.
Kamińskich Aszpergerową.
Przed Tobą i w Tobie dwa życia, dwa
Szybko zdobyła pozycję pierwszej ak-
Zmarła we Lwowie, 28 stycznia
Po śmierci Gielguda dzienni-
światy,
torki lwowskiej sceny. Dla teatru skarb-
1902 roku. 3 lutego, w dniu pożegna-
ki brytyjskie podawały wspo-
John Gielgud – prawnuk Anie-
Świat jeden pozorny, błyskotny, uroczy,
kowskiego okazała się też postacią
nia, mróz był we Lwowie siarczysty,
mnienia o Gielgudzie, pisząc,
li Aszpergerowej
Pod nogi Ci ścieli róże i bławaty
symboliczną. Teatr ten ufundowany
nie zważając na pogodę, tłumy lwo-
że jego babką była „famed Li-
I tęczą motyli za Tobą się toczy,
przez Stanisława Skarbka w darze
wian ściągały z rożnych krańców mia-
thuanian actress”. Dla dzien-
A jednak och! Nieraz smutek Cię
„I szkoda, że z ludzi, którzy jak my,
dla miasta otwierano w 1842 roku. Na
sta na Wały Hetmańskie. Z balkonu
nikarzy polskich „litewska”
ogarnie,
nie znali staruszki od lat,
pierwszy spektakl zespół przygotował
Teatru Wielkiego żegnał Aszpergero-
Aszpergerowa zamieniła się
Bo motyl przelata i kwiat więdnie marnie.
Żaden nie byłby zgadł,
„Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry.
wą płomiennym przemówieniem aktor
w aktorkę wileńską.
Świat drugi, świat ducha, jak wnętrze
Jaką do śmierci wrzącą była Polką,
W roli Anieli wystąpiła Aszpergerowa.
***
Władysław Woleński. To właśnie Wo-
kościoła,
Jaką ofiarną, czujną patriotką,
Wielki „dom skarbkowski” stał się dla
„Aszpergerowej szkoda dla was,
leński wraz z dyrektorem Teatru Wiel-
Okrąża Cię światłem i mirrą, i cudem,
Jak się wiecznie turbowała sprawą,
niej domem dosłownie i w przenośni
niechby przeniosła się do Burgu i za-
kiego Tadeuszem Pawlikowskim za-
A kiedy z przepaską kapłanki u czoła,
Jak na lewo i prawo,
na długie 58 lat. Wiele lat mieszkała
grała po niemiecku, dopiero dowiedzie-
jęli się organizacją pogrzebu aktorki.
Ze słowem potęgi powstajesz przed
Cichaczem
w tym gmachu, ale przede wszystkim
libyście się, kogo tu macie” – powiadali
Wielki kondukt odprowadził Aszper-
ludem,
Wspomagała rodaków nędzarzy –
święciła triumfy na scenie. 9 września
krytycy niemieccy do swoich polskich
gerową na Cmentarz Łyczakowski.
To wiedzą ci Twoi najbliżsi, najszczersi,
I jeszcze żaliła się z płaczem,
1900 roku, kiedy w „Skarbku” odbywa-
kolegów po spektaklach lwowskich z
Maryla Wolska pisała o tym dniu:
Co blasku i woni faluje w Twej piersi.
Że na wszystkich nie starczy jej gaży…”
Ostatni raz ją widziałam
ło się ostatnie przedstawienie Aniela
udziałem Anieli Aszpergerowej. Na nic
(...)
w roli tytułowej,
Aszpergerowa miała być na scenie,
zdały się zakusy, Aniela Aszpergerowa
Swoje zaangażowanie w sprawy
Więc kiedy Cię jedni obsypują kwiatem,
Gdy czarny wóz wiózł na Łyczaków
ale wiek i choroba nie pozwoliły na to:
Lwowa nie opuściła, a jeśli gdzieś wy-
narodowe przypłaciła karą więzienia:
A drudzy łzą duszy, a inni
Trumnę Aszpergerowej.
przyniesiono ją jednak na widownię,
jeżdżała – to najczęściej do rodzinnej
działała w Komitecie Niewiast i Naro-
westchnieniem...
Pogoda była podła, po prostu
zasiadła w jednej z lóż i w taki sposób
Warszawy lub na gościnne spektakle
dowym komitecie dla Galicji Wschod-
Ja rzucam na Ciebie niebieskim
psi czas –
symbolicznie zamknęła historię wiel-
do Krakowa. Lwowskiej publiczności
niej księcia Adama Sapiehy. Sprze-
promieniem.
Ale publiczność jednak nie zawiodła!
kiej instytucji teatralnej.
pozostała wierna do końca życia.
dawała losy na loterię, aby wspomóc
Przyszła ostatni raz.
Ze związku z Aszpergerem mia-
Na gościnnych przedstawieniach
Córka Marii Wasińskiej i Stefana
zasoby Rządu Narodowego. Wielo-
I patrzył tłum rodaków,
ła dwie córki – Walerię i Leontynę
w Warszawie wywoływano ją po kil-
z Bolimowa Kamińskiego przyszła na
krotnie przeprowadzano rewizje w jej
I wierna dusza Lwowa,
Anielę. Po kilku latach spędzonych
kanaście razy, w Krakowie, „kiedy
świat 29 listopada 1815 roku w War-
domu na Łyczakowie. W listopadzie
Jak się z ostatnią sceną żegna
we Lwowie Aszpergerowa rozstała
grywała na scenie pani Aszpergerowa,
szawie. Karierę rozpoczęła na deskach
1864 została aresztowana i skaza-
Aszpergerowa…
się z mężem – Wojciech Aszperger
to orkiestra dla przysporzenia widzom
Warszawskich Teatrów Rządowych w
na na rok więzienia za „niepoprawną
Jak oto w śmierci kulisy otwarte
wrócił do Warszawy, Aniela podpi-
miejsca musiała emigrować za kulisy”.
1835 roku, zagrała w komedii „Zazdro-
pomoc dla powstania”. Po uwolnieniu
Niosą Rognedę i Martę,
sała stały kontrakt. Zabłysła wielkim
Gościnnie gra na deskach wielu
śni w miłości”. Rok później pojawiła
odeszła ze sceny lwowskiej i przez pe-
Księżnę z komedii Sardou.
talentem i począwszy od Kamińskie-
teatrów. Jeśli zdarzało się, że skład
się na scenach wileńskich. Następnie
wien czas przebywała w Krakowie. Do
Wszystkie nieprzeliczone żony,
go, poprzez Skarbka, wszyscy kolejni
aktorski był zbyt słaby ona jedna swoją
wraz z zespołem Wojciecha Aszper-
Krakowa powróciła ponownie na krót-
kochanki, matki…
dyrektorzy sceny lwowskiej starali się
grą potrafiła utrzymać całe przedsta-
gera pracowała w Mińsku Litewskim.
ko, będąc juz emerytowaną aktorką.
A tłumy widzów skupione,
zatrzymać ją we Lwowie. Była aktorką
wienie. Zachowane opisy przedstawiają
Zauroczony młodą aktorką, owdowiały
Helena Modrzejewska wspomi-
Ściszone szepty warg,
o dużej skali talentu, grała role me-
niewysoką brunetkę, o ciemnych wy-
niedawno Aszperger oświadczył się
nała, że była przyjazna i życzliwa dla
Żegnały lady Makbet i Gwinonę,
lodramatyczne, komediowe i współ-
razistych oczach: „postawa szlachetna
Anieli. Ślub wzięli w kościele św. Krzy-
młodszych koleżanek. Pisze do brata
I matkę Balladyny, i Joannę D Arc,
czesne. Początkowo powierzano jej
i podniosła, jakby do koturnów i do sta-
ża w Warszawie. Po ślubie używała
Adolfa: „Pani Aszpergerowa istotnie
Marię Stuart i królową Elżbietę –
role amantek, później role tragiczne.
rorzymskiej tuniki stworzona; oko bystre i
stale nazwiska Aszpergerowa. Nadal
jest dla mnie wielkim wzorem. Toteż
Posągi Medei i Fedry,
Grała w dramatach Szekspira (Ofe-
żywe; rysy dotąd niepozbawione śladów
pracowała na prowincji. Około 1840
staram się jak najwięcej korzystać z
I pierwszą Klarę Fredry,
lia w „Hamlecie”), komediach Fredry
niepospolitej ongiś urody; głos silny, jędr-
roku małżeństwo przeniosło się do
jej gry”. Nie zawsze jednak Aszper-
I tę starą umarłą kobietę,
(Aniela, Klara w „Ślubach panień-
ny i szeroki” – pisano. Była zgrabna i
Warszawy, gdzie Aniela dostała angaż
gerowa potrafiła „ułożyć się” z kole-
Co dla lalek dawała mi szmatki…
skich”). Świetna była w roli Marii Stu-
elegancka. Wspominano, że w zacho-
w teatrze. Wkrótce jednak wraz z mę-
żankami – aktorka Anna Gostyńska
I nagle trwoga mnie opadła nierozumna:
art Słowackiego: „Bez niej nie można
waniu nie miała nic z gwiazdy, dobro-
żem wyjeżdża do Lwowa: dyrektor Jan
wspominała z rozgoryczeniem kon-
Jakże tyle postaci pomieści
by przedstawić tej sztuki. Ona swą
cią i prostotą ujmowała bliskich. Chwa-
Nepomucen Kamiński poszukuje mło-
flikty z Aszpergerową.
jedna trumna?!
starannością, przemyśleniem roli, ta-
lono Anielę Aszpergerową za świetny
dej aktorki do ról amantek i charakte-
Bardzo pracowita i niezwykle pil-
lentem podnosi scenę naszą” – pisze
gust i odpowiednio dobrane stroje.
rystycznych. Na początku krytyka dość
na, nieustannie się dokształcała. Waż-
Trudno dziś jednak ocenić obiek-
po przedstawieniu zachwycony kry-
Warto przypomnieć, że były to czasy,
niechętnie przyjęła nową aktorkę, ale
nym elementem w kształceniu jej gry
tywnie możliwości sceniczne Aszper-
tyk. Była wspaniała jako Lady Makbet,
kiedy aktor sam przygotowywał kostiu-
intuicja nie zawiodła Kamińskiego. We
aktorskiej było oglądanie spektakli na
gerowej, zachowały się też informację,
Tysbe, Maria Joanna. Za rolę Anieli od
my sceniczne – tu również wyróżniała
Lwowie zamieszkała nowa gwiazda.
scenach w Berlinie, Wiedniu i Londy-
że bywały występy, kiedy nieprzychyl-
Aleksandra Fredry otrzymała garnitur
się Aszpergerowa. Kostiumy przygoto-
***
nie. Miasta te Aniela odwiedzała pod-
nie przyjmowano ją na scenie war-
klejnotów, chwalił ją Józef Korzeniow-
wywała nie tylko dla siebie, ale również
Spędziła nad Pełtwią ponad 60 lat
czas podróży rodzinnych. W Londynie
szawskiej, a na stare lata dopadła ją
ski, wiersze na jej cześć pisał Kornel
koleżankom podrzucała pomysły, o czym
życia. Pierwsze sukcesy odniosła jesz-
odwiedzała młodszą córkę Leontynę
maniera, co też dość często przydarza
Ujejski:
wspominała Helena Modrzejewska.
cze w starym teatrze na placu Castrum.
Anielę. Starsza, Waleria zmarła we
się po latach wybitnym aktorom. Ale