img
kłosy na niwie
15
Kurier Galicyjski * 29 stycznia - 11 lutego 2010
Wertując nowe karty w historii rodu Lipińskich
archiwum Lipińskich, 18 przedmiotów
AgNIeSzKA RATNA
pamiątkowych, używanych przez ro-
tekst i zdjęcia
dzinę na co dzień oraz rzeczy osobiste
naukowca. Jest tu też oryginał planu
Ponad dwieście pięćdzie-
udziałów ziemskich majątku Lipińskich
siąt eksponatów zaprezento-
z 1888 roku, świadectwo z herbem
wano na wystawie „Kłosy na
Imperium Rosyjskiego, potwierdzające
niwie Stanisława lipińskie-
szlachectwo Lipińskiego, dyplom uzy-
go”, która została zorgani-
skania stopnia naukowego w Lipsku,
zowana z okazji 125. roczni-
nagrody oraz artykuły biurowe z poko-
cy urodzin znanego polskie-
ju selekcjonera. Wszystkie te materiały
go agronoma-selekcjonera.
były gromadzone przez krajoznawców
Wystawę otwarto niedawno
wołyńskich w ciągu ostatnich 15 lat.
w Wołyńskim Obwodowym
Jak zaznaczyłAnatolij Syluk, dyrek-
Muzeum
Krajoznawczym.
tor Wołyńskiego Muzeum Krajoznaw-
Celem organizacji wystawy
czego, trzeba dążyć do tego, ażeby z
była popularyzacja działal-
dworku powstało muzeum na poziomie
ności lipińskiego, a także
europejskim, które zwracałoby uwagę
jego osiągnięć.
„O nim mało wiadomo, więcej infor-
nie tylko turystów zagranicznych, ale
macji jest o jego bracie Wacławie, dzia-
też osób, zajmujących się problema-
łaczu politycznym, – opowiada Natalia
tyką rolniczą. Pan Syluk zaznaczył, że
Gatalska, kierownik działu etnografii
4 hektary ziemi majątku Lipińskich zo-
w Wołyńskim Obwodowym Muzeum
stały przekazane pod zarząd Muzeum
Krajoznawczym. – Natomiast kiedy za-
Krajoznawczego. Chodzi o grunta w
częliśmy opracowywać dokumenty, któ-
parku, w którym dotychczas zachowa-
re w swoim czasie przekazała z Polski
ły się drzewa, posadzone przez rodzi-
rodzina Lipińskiego, okazało się, że był
nę Lipińskich oraz sam dworek. Aby
on dość znanym w latach 30 ubiegłego
urządzić muzeum, potrzebne są pie-
Portret Stanisława lipińskiego, początek XX w.
wieku agronomem”.
niądze, wsparcie władz miejscowych
We wsi Zaturce powiatu Koła-
i obwodowych. Faktycznie chodzi tu o
czyńskiego na Wołyniu, w majątku
zwiększenie atrakcyjności turystycznej
swego ojca Kazimierza, przedstawi-
tych ziem w oczach społeczności mię-
ciela polskiego szlacheckiego rodu
dzynarodowej.
Lipińskich, Stanisław zorganizował
„Ta wystawa – to pierwsze pró-
działalność selekcjonerską. Wyhodo-
by i pierwsze spojrzenie na życie
wał wiele nowych odmian pszenicy,
i działalność tego nieprzeciętnego
ziemniaków. Jak opowiada Wiktor
obywatela Polski, który mieszkał na
ekspozycje muzealne z ar-
Kusznir, dyrektor muzeum-dworku Li-
Wołyniu”, – zaznaczył Anatol Syluk.
chiwum rodziny lipińskich
pińskich (istniejącego, faktycznie, na
Jego zdaniem, Stanisław Lipiński był
papierze), w nazwach odmian, wyho-
został zniszczony w latach I wojny
jedynym przedstawicielem swego
dowanych przez agronoma, odczuwa
światowej.
rodu, który pozostał w Zaturcach po
się miłość do jego małej Ojczyzny:
Kiedy na Wołyń przyszli Sowieci,
zakończeniu I wojny światowej.
„Wołynianka wczesna”, „Zaturcow-
Stanisław był zmuszony wyjechać do
Obecny na wystawie Anatol Gry-
ska biała”, „Woltman zaturcowski”.
Polski. Zabierając to, co najcenniej-
ciuk, przewodniczący Wołyńskiej
Oprócz zbóż i ziemniaków, Stanisław
sze – nasiona selekcyjne oraz dzieci
Rady Obwodowej, zapewnił, że
hodował chmiel i prowadził selekcję
– Stanisław na zawsze porzucił zie-
Rada Obwodowa uczyni wszystko,
bydła. Jego sukcesy zostały docenione
mię ojczystą. W Polsce kontynuował
aby muzeum działało. Pan Gryciuk
– Lipiński orzymał wysokie odznacze-
sprawę całego swego życia. Z tęsk-
zaznaczył, że w Polsce jest wiele
nia państwowe, a jego gospodarstwo
noty do drogiego jego sercu Wołynia
chętnych osób, gotowych przekazać
uznano za jedno wśród 50 najlepszych
nazwał „Wygnanką” jedną z nowych
stronie ukraińskiej dodatkowe ekspo-
gospodarstw na terenie Polski. W Za-
odmian ziemniaków…
naty, dotyczące życia rodziny Lipiń-
turcach do tej pory jest wspominany
Nawystawiezaprezentowanoponad
skich. Uczynią to, jeżeli na Ukrainie
jak dobrodziej. – Stanisław i jego rodzi-
dwieście eksponatów. 90 – to oryginalne
powstanie takie muzeum.
O zbiorach opowiada Natalia gatalska
na wspierali odbudowę kościoła, który
dokumenty i fotografie z rodzinnego
kG
konkurs pLasTyczny
kącik poetycki
poetów lwowskich
„sporTy zimoWe 2010”
Być gotowym
ORgANIzATORzy:
- Biuro Organizacyjne VIII Światowych zimowych Igrzysk Polonijnych –
zakopane 2010,
- Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „JUTRzeNKA”
Pamięci
już stoi
ks. Michała Nagórnego
przed Trybunałem
RegUlAMIN :
1. W konkursie mogą brać udział dzie-
6. Prace prosimy nadsyłać do dnia
Sprawiedliwości
ci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
31.01.2010 roku na adres:
Ciemno
odszedł tak prędko
2. Technika – malarstwo na papie-
szosa mokra i śliska
tak cicho
Tematyka prac powinna być
rze, grafika, rysunek.
umyka szybko pod kołami
na nic nie miał czasu
Tatrzańskie Centrum Kultu-
związana z zawodami sportowy-
ręce mdleją na kierownicy
krzyknąć
3. Format A3 – prace o innym for-
ry i Sportu „Jutrzenka”
mi rozgrywanymi podczas Zimo-
zmęczenie
spocić się
macie nie będą rozpatrywane
34-500 zakopane,
wych Igrzysk Polonijnych Zakopa-
świeże są wspomnienia
przeżegnać
4. Prace mogą być wykonane tylko
ul. grunwaldzka 3
minionego dnia
przeprosić
ne 2010.
indywidualnie. Prac zbiorowych pro-
myśli niosą
tak łatwo jest umrzeć
Zadaniem uczestników kon-
simy nie przysyłać.
7. Prace wyróżnione i nagrodzone
radosną nowinę dla parafian
tak niewiele trzeba by odejść
5. Każda praca powinna na odwrot-
będą eksponowane na wystawie
kursu jest za pomocą środków
jeszcze tyle pracy
Boże pozwól
nej stronie posiadać czytelną infor-
pokonkursowej w Bazie Igrzysk –
plastycznych oddać klimat zawo-
jutro Wigilia Bożego
by w każdej chwili
mację wg. wzoru
COS Hotel Zakopane.
Narodzenia
móc godnie
dów sportowych, opowiedzenie o
- imię i nazwisko uczestnika
zmęczenie
stanąć przed Twoim obliczem.
rywalizacji zawodników oraz po-
- wiek
8. Kontakt e-mail:
oczy same zamykają się
kazać piękno zimowych dyscyplin
- adres
jutrzenka@z-ne.com.pl
sekunda
Alicja Romaniuk
sportowych.
- tytuł pracy
ułamek sekundy
lwów 27.12.06.